Město do kapsy

??????????Projekt Mikroklima se v 15 pražských školách rozběhl naplno. Žáci již vytvořili výzkumné týmy, ve kterých budou pracovat v terénu i ve třídách na pokusech a zkoumat zblízka životní prostředí v okolí své školy.

Většina škol má už má také jasno, jakým kritických lokalitám se v druhé polově školního roku budou věnovat.  Jsou mezi nimi např. náměstí I. P. Pavlova, Lhotecká ulice, křižovatky u metra Kobylisy, ulice Národní a Spálené a další dopravně rušná, prašná a jinak znečištěná místa.

Těšíme se na jaro, až budeme moci vyrazit do terénu na první pokusy a měření!

Současné i dříve realizované aktivity jsou prezentovány na webových stránkách projektu.

Na podzim roku 2013 se uskutečnil již potřetí projekt „Voda, my a Praha 12 v projektových dnech“, tentokrát s 19 žáky 8. třídy ZŠ Na Beránku, Praha 12, pod názvem „Voda, my a Praha 12 v projektových dnech“ a za finanční podpory MČ Praha 12. Tentokrát žáci absolvovali program ve třech projektových dnech.

V prvním projektovém dni s názvem „Co si voda pamatuje?“ se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí. V druhém projektovém dni „Voda a její význam ve městě“ mapovali současný stav vody na Praze 12, hledali ve své městské části různé vodní prvky a opatření na zadržování dešťové vody a provedli zasakovací zkoušku na několika městských povrchách. V posledním projektovém dni „Vraťme vodu zpět – územní plánování“ se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci osobně vybraných lokalit v Praze 12 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu jsou k dispozici na webových stránkách Města do kapsy.

 

V jarních měsících roku 2013 jsme na základě úspěšné pilotáže projektu „Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“ na ZŠ Sázavská v roce 2012 zopakovali tento projekt za finanční podpory MČ Praha 3 s žáky ZŠ Jeseniova, Praha 3. Projekt se skládal ze čtyř projektových dní a zúčastnilo se ho 28 žáků dvou devátých tříd. V prvním projektovém dni s názvem „Co si voda pamatuje?“ se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí.

V druhém projektovém dni „Voda dnes a zítra“ mapovali současný stav vody na Praze 3, hledali ve své městské části různé vodní prvky a opatření na zadržování dešťové vody. Ve třetím projektovém dni „Voda a její význam ve městě“ navštívili žižkovský vysílač, provedli zasakovací zkoušku a poznávali důležitost zadržování dešťové vody v městském prostředí.

V posledním projektovém dni „Vraťme vodu zpět – územní plánování“ se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci osobně vybraných lokalit v Praze 3 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu lze nalézt na  webových stránkách Města do kapsy.

Ve školním roce 2013/ 2014 realizujeme s 22 pražskými školami (z každé zapojené městské části jedna základní škola) projekt „Mikroklima okolí školy“, který je financován MHMP. Projekt je obecně zaměřen na identifikaci problému životního prostředí v městské části, ve které sídlí daná škola, na jeho podrobné poznání, analýzu a navržení řešení, konkrétně tematicky na mikroklima okolí školy.

Součástí projektu je diskuse žáků s různými klíčovými aktéry a různými sociálními skupinami příslušné městské části, čímž zapojuje školy do komunitního rozvoje a tzv. místních Agend 21 v obci. Projekt realizují školy samy na základě materiálové, metodické a asistenční podpory lektorů ZO ČSOP Koniklec. Projekt nese název „Mikroklima okolí školy“ a jedná se o kompilaci 3 z 10 témat projektu „Město do kapsy“ (kvalita ovzduší, pitná a dešťová voda, funkce zeleně), které ZO ČSOP Koniklec realizovalo v Praze v letech 2010 – 2013.

V první polovině realizace projektu došlo k úvodím strategickým setkáním se školními koordinátory EVVO, vytvoření záložky „Mikroklima okolí školy“ s informacemi o projektu na webových stránkách projektu „Město do kapsy“ včetně vytvoření počítadla návštěv, mapy Prahy s umístěním zapojených škol, elektronických kapes a diskusního fóra, k úvodním strategickým setkáním se školními koordinátory EVVO, přípravě pomůckových sad s pomůckami, pracovními listy a metodikami pro 22 škol, které byly předány do většiny škol, a vytvoření metodické příručky pro učitele v elektronické i tištěné podobě.

V druhém pololetí školního roku bude na všech školách projekt realizován samotnými školami s využitím konzultací, asistencí a metodické podpory od lektorů ČSOP Koniklec. Výstupy budou vloženy do elektronických kapes na webových stránkách projektu a na závěr bude projekt vyhodnocen.

Do projektu Voda, my a Praha 12, který probíhá v podzimních měsících letošního roku, se zapojila ZŠ Na Beránku, konkrétně třída 8.B s třídním učitelem Ing. Ivanem Štěpkou. Žáci již absolvovali projektový den „Co si voda pamatuje?“ a ještě je čeká koncem října projektový den „Voda a její význam ve městě“ a krajem listopadu projektový den „Vraťme vodu zpět – územní plánování“. Práce žáků povede k vytvoření návrhů na revitalizaci konkrétních míst v okolí školy z mikroklimatického a estetického hlediska, které budou k dispozici na webových stránkách projektu Město do kapsy. Projekt byl finančně podpořen MČ Praha 12.

Žáci  tříd 9.A a 9.B se zapojili před koncem školního roku 2012/2013 do projektu Voda, my a Praha 3. Absolvovali tak 4 projektové dny: 1. Co si voda pamatuje? 2. Voda dnes a zítra, 3. Voda a její význam ve městě a 4. Vraťme vodu zpět – územní plánování. V tomto projektu získali žáci prostřednictvím exkurze do Podolské vodárny a řady terénních aktivit v městské části, ve které sídlí jejich škola, řadu znalostí a dovedností o tom, jak a proč šetřit pitnou vodou, jak využívat místo ní dešťovou vodou a jak hospodařit s vodou šetrně k životnímu prostředí doma, v krajině i ve městě. Žáci pracovali v týmech, ve kterých zastávali různé role, a rozvinuli tak své osobnostní a sociální kompetence. Výstupy z projektu budou k prohlédnutí na webových stránkách Města do kapsy v prosinci 2013. Projekt vznikl za finanční podpory MČ Praha 3.

Jak již napovídá název „Voda jako mikroklimatický faktor na Praze 2 – Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“, je hlavní náplní tohoto projektu, který byl podpořen MČ Praha 2, realizace 4 projektových dní s devátou třídou ZŠ Sázavská. Žáci by po absolvování tohoto programu měli porozumět problematice zadržování vody v městské krajině. Tři ze čtyř projektových dní již byly úspěšně realizovány. Žáci během nich např. navštívili Muzeum vodárenství v Podolí, spočítali si svou osobní spotřebu vody, zmapovali vodní prvky na Praze 2, učinili rozbor vody v Botiči a v jezírku v Havlíčkových sadech, vyzkoušeli si zasakovací zkoušku a podívali se na okolí Žižkovské věže očima termokamery. Čtvrtý, závěrečný projektový den se uskuteční 7. listopadu 2012. Žáci shlédnou film „Vodní události“ od Ekocentra Konikleci a budou mít za úkol využít všechny získané informace pro tvorbu návrhu revitalizace vybrané lokality na Praze 2 z hlediska estetického a mikroklimatického. Výstupy z projektu budou k dispozici na těchto webových stránkách.

Žáci devátých tříd ZŠ Lupáčova se v podzimních týdnech letošního roku zúčastnili projektových dní na téma Využití prostoru Prahy 3. Seznámili se tak s takovými pojmy jako je genius loci, brownfield či greenfield. Navštívili nákladové nádraží Žižkov a vyprojektovali návrhy jeho revitalizace. Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu. Lze se s nimi seznámit zde.

Žáci druhého stupně ZŠ Resslova se v prvních říjnových týdnech letošního roku zúčastnili 6 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: kvalita zeleně (6.A), kvalita ovzduší (7.A), biologičtí škůdci (7.A), potravinové zdroje (8.A), zdroje vody (8.A) a nakládání s odpady (9.A).

Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Projekt završila školní konference, kde si žáci vzájemně prezentovali a hodnotili výstupy své práce. Projektu se rovněž zúčastnily v podzimních měsících tři třídy z druhého stupně ZŠ Sázavská. Žáci se tak seznámili s těmito tématy: rekreační a estetická funkce (7.A), kulturní paměť (8.B) a bariéry v prostředí (9.A). Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu. Lze se s nimi seznámit zde.

Žáci druhého stupně se v podzimních měsících letošního roku zúčastnili 3 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: zdroje vody (7.A), kulturní paměť (8.B) a nakládání s odpady (9.A).

Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Na základě otestování těchto projektových dní vznikly metodiky, které byly v prosinci 2011 zaslány v elektronické podobě do všech ZŠ a víceletých gymnázií na území MČ Praha 4. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu. Více »

Žáci druhého stupně se v říjnu 2011 zúčastnili 4 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: funkce zeleně (6.A), rekreační a estetická funkce (7.A), kvalita ovzduší (8.A) a  bariéry v prostředí (9.A).
Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Na základě otestování těchto projektových dní vznikly metodiky, které byly společně se metodikami, otestovanými na ZŠ profesora Švejcara, zaslány do všech ZŠ a víceletých gymnázií ve správním obvodě Praha 12 v prosinci 2011. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu. Lze se s nimi seznámit zde

Žáci druhého stupně se v září 2011 zúčastnili 7 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: nakládání s odpady (6.B), potravinové zdroje (6.B), zdroje vody (7.A), kulturní paměť (8.B), biologičtí škůdci (7.B), využití prostoru (8.A) a kvalita ovzduší (9.A).

Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Projekt završila školní konference, kde si žáci vzájemně prezentovali a hodnotili výstupy své práce. Na základě otestování těchto projektových dní vznikly metodiky, které byly společně se zbylými třemi metodikami, otestovanými na ZŠ Meteorologická, zaslány do všech ZŠ a víceletých gymnázií ve správním obvodě Praha 12 v prosinci 2011. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu.

Realizaci projektu v roce 2011 podpořilo MŽP a MČ Praha 4. Projekt se bude realizovat v podzimních měsících na 5 základních školách – ZŠ Resslova na Praze 2, ZŠ Lupáčova na Praze 3, ZŠ U Krčského lesa na Praze 4, ZŠ Meteorologická a ZŠ Prof. Švejcara na Praze 12. Dohromady se zrealizuje 23 projektových dní, každý z 10 témat min. dvakrát. Realizaci projektových dní bude předcházet proškolení zapojených pedagogů a vyjasnění jejich role při programu. Po realizaci projektových dní se na každé škole uskuteční „školní konference“, které se zúčastní zapojené třídy, jež si budou navzájem prezentovat průběh a výstupy z projektových dní. Účelem je, aby se všichni žáci dozvěděli co nejvíce informací o ekoregionu, ve kterém jejich škola leží, a uvědomili si, že jej lze nahlížet z mnoha úhlů.

Pro každou zapojenou školu vznikne na webových stránkách projektu prostor s elektronickými kapsami, do kterých se budou vkládat výstupy z proběhlých projektových dní. Tak budou o zmapované situaci, problémech a navrhovaných řešeních informování nejen ostatní žáci a rodiče, ale i široká veřejnost. Link na tyto webové stránky bude totiž umístěn na webových stránkách úřadu městských částí, ve kterých se budou projektové dny realizovat.

Dne 8.3.  od 16:30 hodin proběhla v Klubu přátel Žižkova přednáška, která představila účastníkům výsledky celoročního projektu s názvem „Město do kapsy“.
Tento projekt zapojoval žáky dvou pražských škol (ŽŠ Londýnská a ZŠ Chmelnice) do dění v jejich městské části. Žáci svůj ekoregion zkoumali z deseti různých úhlů. Zabývali se např. problematikou čistoty ovzduší, nakládání s odpady, městskou zelení, ale také bariérovostí a kulturním dědictvím (přehled všech 10 témat a bližší informace o tomto projektu naleznete na zde. Účastníky přednášky výsledky práce žáků velmi zaujaly a na konci přednášky se k jednotlivým tématům rozvinula diskuse.

Poslední fáze projektu Město do kapsy byla ukončena společně s rokem 2010. Před vánočními svátky byla do základních škol, víceletých gymnázií, center a středisek ekologické výchovy, které se zapojily do dotazníkového šetření, distribuována publikace „Aktivní učitel – aktivní žák“.
Tato publikace obsahuje 14 příkladů dobré praxe programů či projektů, které školy samy realizují v městském prostředí, 6 městských programů či projektů, které nabízejí centra a střediska ekologické výchovy školám a 10 environmentálně zaměřených programů projektu Město do kapsy, které byly pilotně realizovány na ZŠ Londýnská (Praha 2) a ZŠ Chmelnice (Praha 3). Součástí publikace je i CD, které obsahuje metodiky k těmto 10 programům, on-line aplikaci projektu Město do kapsy dostupnou z našich webových stránek ve formátu html a formulář „Jak se zapojit do projektu“. Metodiky a formulář společně s ceníkem služeb nabízených v návaznosti na projekt (např. zaslání pomůcek v elektronické či tištěné podobě, asistence při realizaci projektu na škole) jsou umístěny na našem webu. Na těchto stránkách si také lze zdarma stáhnout publikaci „Aktivní učitel – aktivní žák“ a prezentaci pro pedagogy ve formátu MS PowerPoint o městských projektech a programech. Věříme, že projekt školy zaujme a přispěje tak k naplnění průřezového tématu Environmentální výchova na školách.

Bariérovost prostředí Prahy 2
Bariérovost prostředí Prahy 3
Bariérovost prostředí Prahy 12

Biologičtí škůdci Prahy 2
Biologičtí škůdci Prahy 3
Biologičtí škůdci Prahy 12

Estetika a rekreace Prahy 2
Estetika a rekreace Prahy 3
Estetika a rekreace Prahy 12

Funkce zeleně v Praze 2
Funkce zeleně v Praze 3
Funkce zeleně v Praze 12

Kulturní paměť Prahy 2
Kulturní paměť Prahy 3
Kulturní paměť Prahy 4
Kulturní paměť Prahy 12

Kvalita ovzduší Prahy 2
Kvalita ovzduší Prahy 3
Kvalita ovzduší Prahy 12

Nakládání s odpady v Praze 2
Nakládání s odpady v Praze 3
Nakládání s odpady v Praze 4
Nakládání s odpady v Praze 12

Pitná a dešťová voda v Praze 2
Pitná a dešťová voda v Praze 3
Pitná a dešťová voda v Praze 4
Pitná a dešťová voda v Praze 12

Samozásobování potravinami v Praze 2
Samozásobování potravinami v Praze 3
Samozásobování potravinami v Praze 12

Využití prostoru Prahy 2
Využití prostoru Prahy 3
Využití prostoru Prahy 12

Metodiky a pomůcky k projektovým dnům „Co si voda pamatuje“, „Voda a její význam ve městě“ a „Vraťme vodu zpět“ naleznete v sekci Voda, my a Praha 12.

Do projektu se lze zapojit čtyřmi způsoby:

  1. Škola si zrealizuje projekt sama na základě přiložených metodik. V tomto případě je třeba vyrobit si vlastní pomůcky podle seznamu pomůcek uvedených v metodikách. S výstupy z projektových dní lze kontaktovat pracovníky Ekocentra Koniklec a umístit je na webové stránky projektu „Město do kapsy.“
  2. Škola požádá o zaslání pomůcek v elektronické podobě, které si může upravit pro vlastní potřeby, či požádá o zaslání tištěných pomůcek . Poté si zrealizuje projekt sama na základě přiložených metodik. S výstupy z projektových dní lze kontaktovat pracovníky Ekocentra Koniklec a umístit je na webové stránky projektu „Město do kapsy.“
  3. Škola požádá realizátory projektu o zaškolení pedagogického sboru, který bude projekt realizovat. Pracovníci přijedou do školy, představí pedagogům projekt a předají pomůcky v elektronické či tištěné podobě. S výstupy z projektových dní lze kontaktovat pracovníky Ekocentra Koniklec a umístit je na webové stránky projektu „Město do kapsy.“
  4. Školy na Praze 2 a Praze 3 (příp. na Praze 12) mohou požádat o plnou realizaci projektových dní pracovníky Ekocentra Koniklec, včetně zaškolení pedagogů, poskytnutí pomůcek a umístění výstupů z projektových dní na webové stránky projektu „Město do kapsy“.

Pokud máte zájem se do projektu některým z výše uvedených způsobů zapojit, vyplňte, prosím, následující dotazník a zašlete jej na emailovou adresu: info@ekocenrumkoniklec.cz

S dotazy se obracejte na hlavní realizátorku projektu na tel. č. +420 732 926 147 či emailové adrese: alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz


Ke stažení:

Dotazník – Jak se zapojit do projektu „Město do kapsy“?

V úterý 2. listopadu proběhl poslední projektový den na téma „Kulturní dědictví“ na ZŠ Chmelnice a v pondělí 22. listopadu na ZŠ Londýnská. Celkem se na obou školách uskutečnilo 20 projektových dní na 10 různých environmentálních témat. V současné době aktualizujeme webové stránky s výstupy žáků a připravujeme publikaci „Aktivní učitel – aktivní žák“, ve které budou obsaženy příklady dobré praxe programů či projektů, které školy samy realizují v městském prostředí.
Tyto publikace budou společně s CD, které bude obsahovat metodiky a pomůcky ke všem projektovým dnům, koncem prosince distribuovány do pražských škol a škol a středisek ekologické výchovy, které příspěvek do sborníku poskytly.

Od ledna 2010 realizuje Ekocentrum Koniklec na dvou pilotních školách – ZŠ Londýnská na Praze 2 a ZŠ Chmelnice na Praze 3 – jednoletý environmentálně-vzdělávací projekt „Město do kapsy“.

V průběhu druhého pololetí školního roku 2009/ 2010 se již uskutečnilo šest projektových dní na každé ze dvou pilotních škol. Výstupy z těchto dní jsou uloženy v deseti elektronických kapsách na webových stránkách. Na ZŠ Chmelnice jsou navíc ztvárněny výtvarně do podoby deseti plakátů, které jsou součástí výstavy ve vstupní hale. Projekt a jeho výstupy byly na této škole navíc prezentovány v březnu na školní ekologické konferenci.

Žáci jednotlivých tříd druhého stupně se v průběhu roku 2010 účastní deseti projektových dní, prostřednictvím kterých se seznamují s ekoregionem, ve kterém škola leží, získávají nejen znalosti z deseti environmentálních oblastí (ovzduší, odpady, prostor, potraviny, voda, zeleň, rekreace, bariéry, škůdci, kultura), ale i nové dovednosti jako je orientace v terénu pomocí GPS, práce s leteckými a historickými mapami, využití nejrůznějších výzkumných metod apod.

Do prosince 2010 proběhnou ještě na každé škole 4 projektové dny. Ke všem tématům vzniknou metodiky, které budou společně s publikací o projektové a problémové metodě distribuovány do škol, které se zúčastní dotazníkového šetření o využívání těchto metod při výuce. Školy si pak budou moci metodiky upravit pro své prostředí, zrealizovat podle nich krok za krokem projektové dny a využít webových stránek Města do kapsy. Projekt je finančně podpořen MHMP, MŽP a MČ Praha 3. Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018