Školy a děti

Dne 12. 12. 2012 se v prostorách Odborného učiliště pro žáky s více vadami, obor zahradnické práce, uskutečnil seminář o hospodaření s dešťovou vodou a vertikálních zahradách.

První část tvořil obecný výklad, druhou pak živá diskuse o možnostech konkrétních řešení pro budovu učiliště. Asi 20 učňům, zástupcům vedení učiliště i pedagogům, paní místostarostce Tylové, panu Tataiovi a dalším hostům přednášeli Zuzana Klusová a Ondřej Nehasil. Výstupy ze semináře byly využity při tvorbě projektových záměrů pro grantové řízení MHMP. Seminář proběhl za podpory MČ Praha 12.


Fotogalerie:

Ekocentrum Koniklec získalo od MČ Praha 12 na rok 2012 podporu pro realizaci projektového „vodního“ dne na 5 základních školách na Praze 12. Na jaře se tyto dny uskutečnily na ZŠ Na Beránku, ZŠ Zárubova a ZŠ Smolkova. V říjnu pak na ZŠ T. G. M. Poslední projektový den bude realizován 13. listopadu na ZŠ K Dolům. Žáci se v průběhu projektového dne vystřídají u 9 herních aktivit rozdělených do 3 bloků. Téma jednoho bloku je voda obecně, druhého bloku voda v krajině a třetího bloku voda ve městě. Projektové dny průběžně inovujeme a zlepšujeme na základě zpětných vazeb od učitelů i žáků.

Jak již napovídá název „Voda jako mikroklimatický faktor na Praze 2 – Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“, je hlavní náplní tohoto projektu, který byl podpořen MČ Praha 2, realizace 4 projektových dní s devátou třídou ZŠ Sázavská. Žáci by po absolvování tohoto programu měli porozumět problematice zadržování vody v městské krajině. Tři ze čtyř projektových dní již byly úspěšně realizovány. Žáci během nich např. navštívili Muzeum vodárenství v Podolí, spočítali si svou osobní spotřebu vody, zmapovali vodní prvky na Praze 2, učinili rozbor vody v Botiči a v jezírku v Havlíčkových sadech, vyzkoušeli si zasakovací zkoušku a podívali se na okolí Žižkovské věže očima termokamery. Čtvrtý, závěrečný projektový den se uskuteční 7. listopadu 2012. Žáci shlédnou film „Vodní události“ od Ekocentra Konikleci a budou mít za úkol využít všechny získané informace pro tvorbu návrhu revitalizace vybrané lokality na Praze 2 z hlediska estetického a mikroklimatického. Výstupy z projektu budou k dispozici na těchto webových stránkách.

Exkurze do Berlína se uskutečnila 18. – 20. 4. 2011. Odborný výklad v angličtině zajistil Dipl. Ing. Marco Schmidt z berlínské Technické univerzity, spoluautor prezentovaných projektů. Do češtiny byl výklad překládán Ing. Vojtěchem Barešem, Ph.D., který se na Fakultě Stavební ČVUT zabývá především problematikou městského odvodnění. Program exkurze byl následující:

Pondělí 18. 4. 2011:

 • 15.00: odjezd z Prahy – Během cesty byli účastníci exkurze blíže seznámeni s projektem Pusťme si domů dešťovou vodu, dále byl promítnut tematický film Modré zlato. Po shlédnutí filmu promluvil o problematice (ne)využívání dešťové vody Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
 • Přibližně 21.00: příjezd do Berlína a ubytování účastníků

Úterý 19. 4. 2011:

 • 8.00- 9.00: snídaně
 • 9.15 – 11.00: prohlídka UFAfabrik – V tomto komplexu budov byla většina účastníků i ubytována.  Jedná se o kulturní středisko, které se nachází v bývalých filmových ateliérech UFA.  Tyto objekty jsou jedinečné z několika důvodů. Jedním z nich je, že některé budovy mají zelené (vegetační) střechy již od dvacátých let 20. století (sloužily jako protipožární opatření).  U ostatních budov došlo k zazelenění střech později. Zelené střechy zadržují dešťovou vodu a přirozenou cestou ochlazují budovy, zároveň se velkou měrou podílí na udržování píznívého mikroklimatu. Dalším místním unikátem je umístění fotovoltaických panelů na zelenou střechu (na základě zde provedených měření se prokázalo, že oba systémy je možno efektivně využívat současně). V celém areálu je zadržována dešťová voda (i z parkovišť či komunikací), která je retenována v podzemní nádrži. Dešťová voda je následně přečištěna pomocí kořenové čističky a využita na zalévání zahrady a splachování toalet. Další vylepšení nalézající uplatnění v areálu UFAfabrik je kogenerační vytápění či různé inovativní způsoby termoizolace budov. Samozřejmostí je recyklace odpadů.
 • 12.30 – 14.00: oběd – Většina účastníků obědvala společně s organizátory v areálu UFAfabrik, někteří v okolí. Z důvodu dlouhé přípravy pokrmů měl odpolední program ca. hodinové zpoždění.
 • 14.15 – 17.00: Postupimské náměstí (Potsdamer Platz) – Jedná se o velkorysý projekt realizovaný po pádu berlínské zdi. Postupimské náměstí bylo před druhou světovou válkou ústředním berlínským náměstím. Náměstí však bylo při náletech spojenců rozbombardováno, po válce zde probíhala hranice mezi Západním a Východním Berlínem a od roku 1961 zde tedy stála i berlínská zeď. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v 90. letech a dala vzniknout komplexu moderních budov, z nichž většina má zelenou střechu. Zde je zadržována dešťová voda, která je odváděna do systému 4 nádrží, kde dochází k jejímu biologickému přečištění. Přečištěná voda je využita např. na zavlažování zeleně či splachování WC. Nádrže, kde je voda zadržována, jsou jakýmisi umělými jezery v centru města, kde žijí např. kachny či amuři. Tvoří oázu v centru města, setkávají se zde lidé a na projížďky sem míří matky s kočárky.
 • zbytek dne strávili účastníci dle chuti. Většina navštívila nedaleké historické centrum Berlína.

Středa 20. 4. 2011:

 • 8.00- 9:00: snídaně
 • 9.15 – 12.00h: Ústav fyziky Humboldtovy univerzity v Adlershof – Tento projekt byl realizován v roce 2003. Dešťová voda je zadržována do cisteren a využívána na zalévání zeleně, především však slouží v letních měsících k ochlazování budovy. Tato klimatizace je velmi efektivní a šetrná. Fasády budov jsou pokryty popínavými rostlinami,
  jež fungují jednak jako přirozená ochrana před slunečním svitem (v létě jsou olistěné a regulují tak množství světla, naopak v zimě jsou rostliny bez listů a světla je tedy v budově dostatek), dále napomáhají optimalizovat celkovou energetickou bilanci budovy (podílejí se na udržování stálé teploty). Stejně jako na Postupimském náměstí i zde se zeleň významně podílí na stabilizaci mikroklimatu v okolí.
 • 12.00 – 13.00: oběd v místní kantýně
 • 13.00: návštěva obytného komplexu Wasserstadt – Na základě doporučení jednoho z účastníků (Ing. Vítek) jsme krátce návštívili komplex Wasserstadt, kde jsou veřejné prostory navrženy tak, aby byla zadržována dešťová voda. Především jde o velmi jednoduchý model umístění trávníků pod úroveň komunikací, tak aby mohla být voda zasakována.  Tato část exkurze se nakonec ukázala být velmi přínosnou především pro zástupce obcí.
 • 14.00: odjezd zpět do ČR
 • 19.00: příjezd do Prahy

Technické zajištění exkurze:

Ubytování 30 účastníků bylo zajištěno v UFAfabrik , více nedovolila kapacita zařízení. Toto zařízení bylo zároveň i jedním z hlavních cílů exkurze (viz výše). Další účastníci byli ubytováni v nedalekém hostelu (www.happybed.de). Úroveň ubytování byla obdobná jako v UFAfabrik, navíc zde mohl na rozdíl od UFAfabrik parkovat i autobus. V obou ubytovacích zařízeních byla zajištěna snídaně. Oběd a večeři si zajišťovali účastníci sami, nicméně vždy jim byla nabídnuta možnost společné návštěvy cenově dostupné restaurace, popř. kantýny, v okolí byl vždy supermarket. Účastnici vybraní na základě dotazníkové akce provedené v rámci aktivity „Obce a školy“ se exkurze zúčastnili zcela zdarma.  Z prostředků projektu jim bylo uhrazeno ubytování a snídaně, doprava autobusem, průvodce a překladatel. Celkem bylo vybráno 13 zástupců obcí a 3 zástupci škol. Ostatní účastníci (z řad pracovníků ekocenter architektů a státních institucí) zaplatili poplatek ve výši 1500Kč, který pokryl ca. 50% nákladů na jejich účast. Dále se exkurze zúčastnili pracovníci projektu.

Hodnocení exkurze účastníky:

Během zpáteční cesty byli účastníci požádáni o vyplnění dotazníků zkoumajících jejich spokojenost s exkurzí. Většina zúčastněných byla s exkurzí spokojena (92%), pouze tři měli k exkurzi výhrady. Celkově byla exkurze ohodnocena průměrnou známkou 1,56 (známkování jako ve škole, škála 1 až 5). Více »

V průběhu měsíce března a dubna tohoto roku uspořádalo Ekocentrum Koniklec v rámci dlouhodobého projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“, který probíhá za podpory SFŽP ČR a MŽP ČR, 4 projektové dny zaměřené na problematiku udržitelného hospodařeni s vodou v krajině a ve městech. Projektové dny byly určené pro žáky 2. stupňů základních škol a proběhly na 2 školách na Praze 12 (ZŠ Angel, ZŠ Meteorologická), na Praze 10 (ZŠ Nad Vodovodem) a na Praze 4 (ZŠ Jeremenkova).

Projektový den sestával ze třech různých aktivit, na nichž se žáci ve skupinách postupně střídali. První aktivitou byla přednáška, která pojednávala o důležitosti vody v krajině, o vlivu vody na klimatické změny a opatřeních pro zlepšení vodního režimu krajiny. Následovaly vodní hry a experimenty, kde se žáci dozvěděli informace k tání ledovců, vodnímu cyklu, zásobníkům vody, fotosyntéze atp. V poslední části programu žáci vytvářeli postery, na nichž někteří z nich výtvarně ztvárnili dům s udržitelným hospodařením s vodou a někteří naopak ztvárnili nevhodná opatření na domu a zahradě v rámci trvale udržitelného hospodaření s dešťovou vodou.

Celkem se projektového dne zúčastnilo 430 žáků ve věku 12 – 16 let. Žáci byli s programem většinou velmi spokojeni, o téma projevili velký zájem a k výrobě posterů přistupovali velmi nadšeně a kreativně. Učitelé ocenili zejména různorodost aktivit jak z pohledu tématu, tak z pohledu různorodých činností a aktivit. Program sklidil velkou pochvalu všech. Na úplný konec programu byly vyhlášeny 3 nejlepší postery. Vítězové byli odměnění čokoládovými výrobky „Fair trade“.

Více »

V průběhu měsíce března a dubna 2011 jsou naplánovány 4 projektové dny na základních školách. Tyto projektové dny jsou určeny pro žáky druhých stupňů základních škol. Dne 28. 3. se projektový den uskuteční na ZŠ Angel, 15. 4. na ZŠ Meteorologická, 26. 4. na ZŠ Nad Vodovodem a 27. 4. na ZŠ Jeremenkova.
Celkem se do projektových dní zapojí 430 žáků. Program sestává ze tří hlavních aktivit: přednášky k problematice vlivu vody na stav klimatu, aktivizačních her a demonstrací k jednotlivým dílčím tématům (fotosyntéza, desertifikace, tání ledovců apod.) a v neposlední řadě s aktivity „poster session“, kde budou žáci vyrábět plakáty jednotlivých opatření pro šetrné nakládání s dešťovou vodou v rámci domu, domácnosti a zahrady.

Projektové dny pořádáme v rámci projektu Pusťme si domů dešťovou vodu, který probíhá za podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR. Více »

V rámci projektu Pusťme si domů dešťovou vodu, který realizuje Ekocentrum Koniklec za podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí, byl proveden průzkum mezi zástupci obcí a škol z celé České republiky zaměřený na zjištění úrovně dosavadní informovanosti o úloze vody v krajině a ochotě přijímat opatření pro zadržování a využívání dešťové vody. Výzkumu se zúčastnilo celkem 29 obcí a 10 škol z celého území ČR.

Z provedeného výzkumu vyplývá, že asi polovina oslovených obcí a škol ví o existenci této problematiky a v alternativním nakládání s dešťovou vodou spatřují určité výhody. Řada zástupců obcí jmenuje praktické záležitosti, jako je ulehčení přetížené kanalizaci a s tím spojené snížení provozních nákladů, zmiňují ale i zlepšení lokálního klimatu a stavu spodních vod. Stanislava Uhrová z Lanškrouna není jediná, která uvádí, že snížením odtoku dešťové vody ze zpevněných ploch při přívalových deštích lze výrazně omezit riziko povodní.

Jako hlavní motivaci pro zapojení se do projektu spatřují obce a školy důvod šetření s přírodními zdroji, dále protipovodňová opatření, ochranu klimatu a ekonomické aspekty. Pro školy je také významným důvodem pro zapojení se do projektu vzor pro žáky a environmentální výchova.

Některé z oslovených obcí a škol již konkrétní opatření pro zlepšení vodního režimu v jejich okolí realizovaly, např. obec Dubicko podle vyjádření Josefa Sobotíka, opravila jeden z „haltýřů“, které byly kdysi na potoce protékajícím obcí vybudovány nejen za účelem zpomalení odtoku vody a snížení rizika povodní, ale byly využívány jako požární nádrže a k odběru užitkové vody. Dnes je z opraveného „haltýře“ zásobována vodní nádrž u obecního úřadu.

Další projekty budou realizovány v budoucnosti. Jiří Peterka z Loupovic ve Středočeském kraji hovoří o projektu na rozšíření mateřské školy, který je právě zpracováván a jehož součástí by měl být systém na využití dešťové vody ke splachování toalet.

Jiní teprve hledají inspiraci. Pomoci jim mohou nejen poradenské služby, které jsou v rámci projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ poskytovány, ale i exkurze za příklady dobré praxe. Ta se uskuteční 18. – 20. 4. 2011 v Berlíně a zúčastní se jí nejen zástupci obcí a škol, kteří byli vybráni na základě dotazníkové akce, ale i další zájemci z řad odborné veřejnosti. Více »

Zveme Vás na exkurzi do Berlína, na které budou k vidění již realizované projekty úspěšně využívající dešťovou vodu pro různé účely.
Doprovázet nás bude a erudovaný komentář dodá spoluautor těchto projektů Dipl. Ing. Marco Schmidt z berlínské Technické univerzity. Inspiraci zde naleznou např. zástupci obcí, škol, ekoporaden či firem zabývajících se podobnými systémy, dále studenti architektury či kdokoliv jiný.
Těšíme se na Vás.


Pozvánka a program Více »

Dvěma školám z každého kraje byl rozeslán dotazník zabývající se klimatem, vodním režimem krajiny a využitím dešťové vody. Nyní se mohou školy do aktivity samy zapojit. K čemu je to dobré?

 • pomohou nám prostřednictvím dotazníku získat informace pro naši další práci
 • mohou zdarma využívat poradenství, které poskytují naši regionální poradci
 • získají možnost se zdarma zúčastnit dvoudenní exkurze do Berlína, kde uvidí mnoho příkladů dobré praxe

K využití těchto možností ale dotazník rozhodně nezavazuje! Zajímá nás i názor škol, které tato problematika nezajímá.

Ke stažení:

Průvodní dopis (pdf)

Dotazník (doc)


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_smallPoslední aktualizace: 29. 1. 2018