Aktuálně z projektu Adaptace sídel

V září proběhly první tři realizace programu Stavitelé města I. Žákům i učitelům se program velmi líbil. Největší úspěch sklízí simulační desková hra, akční pohybová hra na katastrofy a procházka po okolí školy, ve které žáci plánují možná adaptační opatření.
 
V září byl také spuštěn nový web adaptačních projektů.
 
O adaptačních projektech také vyšel článek v Pražské EVVOluci (str. 33).

Čtyři základní školy z Hradce Králové, tři základní školy ze Žďáru nad Sázavou a dvě základní školy z Dobrušky se v září 2015 zapojily do projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“. Žáci spolu se svými pedagogy měli během posledních šesti měsíců za úkol prozkoumat svá města a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se města lépe připravila na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů. Takovými jevy jsou například přívalové deště, ledovky, extrémní mrazy, extrémní sucha, nebo naopak povodně. Pomocí včasných a chytrých opatření je totiž možné dopadům změny klimatu na sídla předcházet, počítat s nimi a připravit se na ně.

Projekt sestával ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každé aktivity žáci na mapu města vynesli adaptační opatření. Součástí projektu byla také tematicky zaměřená exkurze, věnovaná koloběhu organické hmoty, a simulační hra, v jejímž rámci žáci otestovali funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření.

Projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu“ byl slavnostně zakončen ve druhém a třetím únorovém týdnu prezentací navržených opatření před zastupiteli a odbornými pracovníky každé obce. Odborná komise vyhodnotila nejlepší návrhy pro město. Žákovské návrhy adaptačních opatření budou součástí případových studií a budou sloužit jako podklad pro tvorbu místních adaptačních strategií. Jsme rádi, že názor žáků je pro zastupitele obcí důležitý. Posílení ochoty žáků jednat ve prospěch životního prostředí bylo jedním z cílů projektu.

Děkujeme zejména učitelům za jejich skvělou a místy náročnou práci. Projekt pracoval se složitým tématem změny klimatu, které je aktuálně akcentované ve strategických dokumentech pro environmentální vzdělávání. Jedná se o pilotní školní projekt nejen našeho ekocentra, ale i v České republice, který uchopil téma z pohledu adaptací změn na klimatické hrozby.

Lze očekávat, že projektů s podobným zaměřením v budoucnu přibude. Děkujeme všem zapojeným učitelům, žákům i zastupitelům za to, že byli u zrodu projektové výuky na nové téma.

Pro případné ostatní školy, které by měly také zájem o začlenění vzdělávání v problematice dopadů změn klimatu na lidská sídla do výuky, jsou již nyní k dispozici veškeré výukové materiály na webu projektu. Fotografie a informace z projektu lze sledovat i na facebookových stránkách projektu. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a dotací města Žďár nad Sázavou. Odměny do soutěže věnovala IQLANDIA, o. p. s.

Více informací:
Ing. Alžběta Škodová, koordinátorka projektu pro školy
Ekocentrum Koniklec, o. p. s., Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3
e-mail: alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz

Připravujeme závěrečnou soutěž, na které žáci představí zastupitelům návrhy adaptačních opatření pro jejich město. Soutěž proběhne 18.2.2016 ve Žďáru nad Sázavou, 24.2.2016 v Dobrušce a 25.2.2016 v Hradci Králové. Na vítěze čekají zajímavé ceny.

Pozvánka Ždár nad Sázavou

Pozvánka Dobruška

Pozvánka Hradec Králové

Na odkazu níže, můžete nalézt, článek o projektu, který vyšel na stránkách města Hradec Králové.

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/zaci-zkoumaji-jak-adaptovat-mesto-na-zmenu-klimatu

O projektu píše paní učitelka Věra Sobotková ve Žďárském zpravodaji.
clanekzpravodaj

Srdečně Vás zveme na konferenci k projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, která se uskuteční 3. prosince. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka (.pdf)

adaptaceV září 2015 začali žáci základních a středních škol s realizací projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Žáci mají za úkol prozkoumat své město, a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní lokální adaptační opatření, aby se město lépe připravilo na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů (přívalové deště, ledovka, extrémní mráz, extrémní sucho, sesuvy půdy atp.). Projekt probíhá v Hradci Králové, Žďáru nad Sázavou a Dobrušce a sestává ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každého tematického bloku žáci na mapu města vynášejí adaptační opatření. Součástí projektu je také tematicky zaměřená exkurze věnovaná koloběhu organické hmoty a simulační hra, v jejímž rámci žáci otestují funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření.

Program byl pilotně vyzkoušen v červnu 2015 na ZŠ Nový Hradec. Na základě připomínek vzešlých z pilotní realizace byly upraveny metodiky programu. Během července a srpna byly připraveny finální metodiky a také všechny pomůcky. Koncem srpna byli zaškoleni pedagogové na všech zapojených školách. Veškeré výukové materiály jsou již v tuto chvíli volně k dispozici pro ostatní zájemce o začlenění vzdělávání o problematice dopadů změn klimatu na lidská sídla do výuky na webu projektu. Aktuality o projektu naleznete na FB stránkách projektu.


EHP-fondy_LogoProjekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Koncem května pracovní tým Ekocentra Koniklec úspěšně dokončil přípravu projektu pro školy „Adaptace sídel na změnu klimatu“. Spuštěn byl také žákovský web projektu.

V rámci projektu budou žáci důkladně zkoumat, mapovat a analyzovat prostředí jejich města a v návaznosti na nové informace, které se o dopadech klimatických změn dozvědí, budou navrhovat opatření, které jejich město na měnící se podmínky klimatu připraví. Žáci si např. vyzkoušejí práci s termokamerou, pomocí jednoduchého experimentu budou testovat kvalitu ovzduší a o obnovitelných zdrojích energie se dozvědí prostřednictvím práce s kufříkovou elektrárnou.

Celkem je pro žáky připravena série 7 badatelských aktivit, tematicky zaměřená exkurze do energeticky soběstačné obce Kněžice a akční simulační hra, která bude testovat opatření navržená žáky v podmínkách extrémních klimatických jevů.

Ve dnech 15. – 19. 6. proběhne pilotní realizace projektu na základní škole Nový Hradec v Hradci Králové. Pro zaručení co nejvyšší možné kvality programu bude přítomen externí evaluátor z Ekocentra Paleta Mgr. Miroslav Míkovec, který vypracuje o realizaci projektu zprávu obohacenou o odborná doporučení na zvýšení kvality programu.

V průběhu prázdnin tým Ekocentra Koniklec zapracuje připomínky z pilotní realizace projektu a vytvoří finální podobu projektu, který bude v prvním pololetí školního roku 2015/2016 realizován celkem v počtu 15 realizací na cca 8 základních či středních školách v obcích Hradech Králové, Žďár nad Sázavou a Dobruška.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018