Reporty z akcí

V rámci projektu PSV III se v dubnu konaly dva semináře na téma Hospodaření s dešťovou vodou. 18. dubna 2017 v Táboře a 27. dubna 2017 v Holešově. Oba semináře se konaly na magistrátě a nad oběma semináři převzal záštitu starosta města. Seminářů se zúčastnilo cca 50 osob. Přednášel ing. Vítek, Bareš a Stránský. Hodnocení účastníků bylo kladné.

???????????????????????????????Ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr proběhly ve dnech 15. října a 5. listopad Krajské konference EVVO. Říjnová konference byla určena učitelům základních škol a konference listopadová pak byla pořádána pro učitele mateřských škol. Na obou akcích měly společný stánek ČSOP Koniklec, Ekocentrum Koniklec a Ekoporadny.cz.

V návaznosti na úspěch akce Den Země v Prachovicích uspořádalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Holcim (Česko), a. s. Den Dětí v Dobříni. Akce proběhla 5. června pro zhruba 160 dětí z okolních mateřských a základních škol. Děti z mateřských škol v Dobříni, Bechlíně a Předoníně a žáci 1. – 5. tříd ze škol v Bechlíně a Bezděkově se zúčastnili bohatého programu zaměřeného na ekologické vzdělávání na téma ochrana lesů, třídění a recyklace odpadu, koloběh vody, pitná a dešťová voda a její využití, obnovitelné zdroje energie, domácí ekologie a poznávání zvířátek dle stop.

Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Holcim (Česko), a. s. už třetím rokem uspořádalo Den Země v Prachovicích. Akce se konala ve čtvrtek 24. dubna pro zhruba 150 dětí z okolních základních škol. Žáci 5. a 6. ročníků ze škol v Prachovicích, Bojanově, Třemošnici, Ronově nad Doubravou, Seči a Heřmanově Městci se střídali na stanovištích s bohatým ekologicky zaměřeným programem. Tématy Dne Země 2014 byly obnovitelné zdroje energie, předcházení vzniku odpadu a ochrana fauny a flory. Program se dětem i pedagogům moc líbil a počasí se vydařilo.

seminářSeminář „Zeleň v městské zástavbě – Arboristické standardy“ se uskutečnil 2. 12. 2014 v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Pořadatelem bylo Ekocentrum Koniklec, seminář proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

Semináře se zúčastnilo 22 osob, v převážné většině pracovníků úřadů městských částí hl. m. Prahy (odbory životního prostředí, rozvoje, stavební), zaměstnanci MHMP věnující se správě zeleně a souvisejícím oblastem, dva zástupci NNO . Volně navazoval na seminář „Zeleň v městské zástavbě“ pořádaný Ekocentrem Koniklec za finanční podpory MHMP v roce 2011.

V úvodu semináře zástupkyně Ekocentra Koniklec účastníky přivítala, rovněž představila pořadatelskou organizaci a její činnost a poděkovala za podporu semináře ze strany hlavního města Prahy. Seminář samotný byl zaměřen velmi praktický. Jeho cílem bylo seznámit profesionály v oblasti péče o městkou zeleň s aktuálně schválenými i připravovanými změnami a novinkami ve standardech, aby je účastníci mohli využívat ve své práci. První blok byl zaměřen na standard výsadby stromů, konkrétně např. problematiku prokořenitelného prostoru stromů, výběru taxonů a stromů vhodných k výsadbě, kotvení, speciální opatření (rošty), závlahu, hnojení a další témata související s výsadbou. Druhý blok byl věnován připravovanému standardu k ochraně stromů na staveništích. Rozebíral např. ochranu kořenového prostoru, nadzemních částí stromů, plánování ochrany dřevin před začátkem stavebních prací, šetrné stavební postupy a odborný dohled. Oba bloky byly doplněny dotazy a diskusí, o kterou byl velký zájem.

Lektorem semináře byl Ing. Ladislav Kejha, dlouholetý odborník na výsadbu a péči o dřeviny, který působí ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a rovněž jako zahradní architekt. Ing. Kejha vzbudil v účastnících opravdový zájem o téma, které se mu podařilo v rámci své prezentace zpracovat a předat podle hodnocení účastníků velmi dobře.

seminář pozvánka

P1060578Letošní oslava Dne Země se v Modřanech konala již po třiadvacáté. S termínem jsme oficiální datum oslavy Dne Země maličko předběhli. Namísto 22. dubna jsme se sešli již v sobotu 12. dubna v areálu Freestyle Parku. Oslavu pořádala městská část Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.


Letošní ročník byl inspirován Mezinárodním rokem rodinných farem, který pro rok 2014 vyhlásila OSN. Počasí nám přálo a dobré rozpoložení vyzařovalo ze všech přítomných.

Jako každý rok, i tentokrát připravilo Ekocentrum Koniklec několik stánků s aktivitami pro děti. Společným tématem byl cyklus: pěstování produkce – nakupování – konzumace – odpady. Děti si mohly vyzkoušet mletí obilí, zjistily, co všechno patří na zdravý talíř, z jaké dálky se k nám dováží ovoce a každý si mohl zasít čočku nebo osení do květináčku. Po absolvování celkem 8 stánků s aktivitami získaly děti na devátém stánku pamětní list, drobnou odměnu a lístek do závěrečné tomboly.

Bohatý byl i program na podiu. V úvodu promluvili zástupci MČ Praha 12 a MHMP. Následovalo vystoupení dětských hudebních souborů ZŠ prof. Švejcara Sluníčko a Mráček.P1060572

 Program pokračoval rozhovorem s mluvčí Asociace soukromého zemědělství ČR, paní Šárkou Gorgoňovou. Přítomní se tak dozvěděli, proč jsou malé rodinné farmy důležité pro přírodu i společnost. Hned poté nám paní Lucie Čápová z farmy Čapí letka prozradila, jaké to je mít rodinnou farmu.

Po divadelním představení O včelách a včelaři, které předvedli herci z Ekodomova, následovaly rozhovory další. Paní Magda Sedmiková seznamovala přítomné s významem regionálního značení produktů. Dalšími hovořícími byly zástupkyně komunitních zahrad – Kuchyňka v Troji – Hana Vacková a Zebra v Braníku – Kristina Papoušková. Hosté se dozvěděli, že pěstování vlastní zeleniny je možné i v Praze – například v těchto komunitních zahradách. Pásmo rozhovorů uzavřela představitelka Semilské pekárny, která si před ani po vystoupení nemohla stěžovat na nedostatek zákazníků.

P1060576Druhou polovinu oslavy zpříjemnila návštěvníkům kapela Živá Huba.

Doprovodné stánky byly různorodé – od ukázek řemeslné výroby, přes prodej farmářských výrobků, ukázku života včel v úle až po drobné chovatele s králíky a slepicemi. Nechyběl ani stánky, kde se prezentovala ZŠ T.G.Masaryka Praha 12.

Závěrečného slova a losování tomboly se ujala Dagmar Koucká z Ekocentra Koniklec a tři výherci z dětských řad obdržely náruč plnou darů z MČ Praha 12.

Den Země se vydařil, počasí nám přálo a z celé akce vyzařovala pohodová atmosféra. Více takových! 

Den dětí jsme kvůli jarním záplavám oslavili až 14. září. Byl součástí společné trojoslavy k 835. výročí první zmínky o obci Modřany a 110. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích. Oslava proběhla na oddechové louce u Vltavy, u ulice U Soutoku v Komořanech.

Akce byla určena hlavně pro děti, pro které byly připraveny soutěže a úkoly, za jejichž splnění sbíraly razítka i sladké odměny a nakonec za splnění všech úkolů dostaly velkou odměnu. Navíc mohly dát kartičky se splněnými úkoly do losování o ceny.

Stánek Ekoporadny Praha a Ekocentra Koniklec nabídl informace hlavně k problematice využívání dešťové vody v domácnosti.

Na našem stánku děti řešily možnosti využívání dešťové vody doma či na chalupě. Také hledaly rozdíly mezi obrázky s domem obklopeným zelení a domem s vybetonovaným okolím a jejich rozdílnými vlivy na koloběh vody. Starší děti si navíc puzzle s koloběhem vody zkusily poskládat. Některé děti skládaly model kořenové čistírny odpadních vod.

Zatímco děti řešily úkoly, mohli si dospělí prohlédnout informační letáky k problematice.

Hned vedle nás měli stanoviště policisté a dětem se velmi líbilo spouštění houkačky a megafonu. Další velmi oblíbená disciplína byla trefa hasičskou stříkačkou na maketu hořícího domu.

Počasí nám přálo a děti i dospělí se dobře bavili.

Letošní Ekofestival na Máměstí Míru proběhl 10. září a zaměřil se na témata vody a odpovědné spotřeby. K problematice mělo co říci asi 25 organizací, které měly své stánky nabízející informace pro dospělé i hry pro děti.

Stánek Ekoporadny Praha a Ekocentra Koniklec nabídl informace hlavně k problematice využívání dešťové vody v domácnosti. Poradkyně Ekoporadny řešila s návštěvníky také možnost zachycování dešťové vody v bytovém domě na balkoně, vysvětlovala princip kořenové čističky lidem, kteří o ní uvažovali na chalupu, radila možnosti získání popelnic na bioodpad v Praze atd. Mezi návštěvníky našeho stánku byli nejen zájemci o problematiku vody, ale i ti, kteří ocenili informace o přírodovědně hodnotných místech v Praze.

Zároveň na festivalu probíhal program na podiu, kde byla též slavnostně vyhodnocena výtvarná soutěž pro děti „Samá voda“, ve které děti malovaly různé motivy vody.

Pro děti byly na některých stáncích připraveny soutěže a úkoly, za jejichž splnění sbíraly razítka a nakonec dostaly odměnu. Na našem stánku děti řešily hospodaření s pitnou vodou a využívání vody dešťové. Také hledaly rozdíly mezi domem obklopeným zelení a domem s vybetonovaným okolím a jejich rozdílnými vlivy na koloběh vody. Někteří skládali model kořenové čistírny odpadních vod.

Názvu Voda hýbe světem se přizpůsobilo i počasí a v druhé polovině festivalu na nás z nebe poslalo spoustu vody a nakonec duhu.

Modřanské slavnosti pro děti a jejich rodiče se konaly 4. září 2013 ve Veřejném a oddechovém sportovním areálu VOSA v Modřanech v rámci podzimních Modřanských slavností, které pořádá městská část Prahy 12 ve spolupráci s DDM Monet

Program pro děti i dospělé zajišťovaly organizace věnující se sportovním a zájmovým aktivitám dětí a mládeže ve volném čase.

Na podiu jsme mohli vidět a poslechnout si dětská a mládežnická hudební a taneční vystoupení i ukázky různých sportů.

Další část programu probíhala ve stáncích, kde svoji činnost prezentovalo mnoho organizací a nechyběl ani stánek Ekoporaden Praha a Ekocentra Koniklec.

Na našem stánku Ekoporadny Praha mohli lidé využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví. Nejvíce se probírala témata využití dešťové vody, dále možnosti návštěv přírodovědně zajímavých území v Praze.

Pro děti byly připraveny hry. Starší skládaly puzzle, u kterého řešily možnosti šetření vodou. Mladší děti se snažily uhodnout, na jaké domácí práce se dá využít dešťová voda. Kdo si troufl, mohl zkusit složit kořenovou čistírnu odpadních vod. Za splnění úkolu děti dostaly odměnu. Jednou z odměn byla i maličká popelnice na tříděný odpad. Kdo ji chtěl, musel vědět, jaký odpad do ní patří.

Všem, kteří nás na veletrhu navštívili, děkujeme.

jezirkoNičivé povodně letošního jara zasáhly také naučnou stezku Počítáme s vodou, kterou jsme v loňském roce zbudovali v těsné blízkosti Vltavy. Její součástí jsou také názorné ukázky správného hospodaření s dešťovou vodou – jezírko a zelená střecha. Naučné tabule naštěstí vodní smršť přežily. Voda, která dosahovala až k cyklostezce vedoucí po vysokém náspu, se však převalila přes jezírko i zelenou střechu.

Škody však nebyly příliš závažné a tak jsme je za neocenitelné pomoci pracovníků veřejné služby, které poskytla městská část Praha 12, zvládli opravit během jediného dne.  Konstrukce zelené střechy se po povodni začala propadat. Silným mužům z veřejné služby se podařilo konstrukci odmontovat a sejmout z naučné tabule na provizorní lešení, kde jí zručný pracovník Koniklece opravoval, zatímco ostatní se vrhli na opravu jezírka. Vyčistili zanesený přítok i odtok a upravili a vypleli zarostlé a poškozené břehy. Samotné jezírko jsme také vyčistili, ale jen do té míry, abychom z něj nevystrnadili žáby i jiné živočichy, kteří se zde usídlili. Nakonec jsme posekali trávu v blízkém okolí jezírka a vyzvedli opravenou zelenou střechu zpět na naučnou tabuli.

Naučná stezka tedy teď vypadá opět jako nová, chybí pouze lavičky a koše. Ty sem však budou doplněny snad na podzim, kdy bude realizováno pokračování naučné stezky.

Děkujeme zejména Praze 12 za finance a pracovní síly, které na opravu poskytla. Velký dík patří samozřejmě také silným mužům z veřejné služby.

ekoporadnaEkocentrum Koniklec a Ekoporadny Praha letos společně s pražskými občany oslavili mezinárodní den koupání v řekách. Akce se konala 14.7. 2013 a uspořádala ji místostarostka městské části Praha 12 Eva Tylová. Lidé se sešli na Oddechové loučce u Vltavy, kde je pěkná písečná pláž vhodná pro koupání v řece, ale také k příjemnému nedělnímu odpočinku či pikniku.

Akce měla za úkol posílit pozitivní vztah obyvatel města k řece: s řekou je třeba vycházet, nevhodné jsou například zásahy, při nichž vzniká betonové regulované koryto. Řeka nám to potom vrátí. V tomto smyslu promluvila k občanům paní místostarostka Eva Tylová i pan starosta Petr Prchal.

Mnozí návštěvníci této příležitosti skutečně využili k tomu, aby se ve Vltavě vykoupali. Ale i pro ty, kterým se do řeky nechtělo, byl připraven program.

Na stánku Ekoporaden Praha a Ekocentra Koniklec si děti i dospělí zahráli zajímavou hru a dozvěděli se tak, na co vše je možné použít dešťovou vodu a ušetřit tak vodu pitnou. S poradcem Ekoporadny si také povídali na téma hospodaření s dešťovou vodou a dozvěděli se tak mnoho zajímavostí.

Členové skupiny Zlatá podkova přivedli na akci několik koníků, na kterých se návštěvníci mohli povozit a vstoupit na jejich hřbetě do vody.

Na místo přijela natáčet také televize Barrandov a reportáž byla ten samý den odvysílána na v hlavních zprávách.

Letos to nebylo poprvé, co průběh tradičního Trojského dne zkomplikovaly povodně. Počasí však nakonec samotné akci přálo. Do areálu kempu TJ Sokol Troja si přišlo sobotní odpoledne 22. 6. 2013 užít asi 200 dětí a dospělých.

Na většině stanovišť na děti čekaly převážně tělovýchovné soutěže. U stánku Ekoporadny Praha si návštěvníci mohli zpestřit program hrami zaměřenými na hospodaření s vodou v domě i v krajině. Děti se dozvěděly, jak funguje malý a velký vodní cyklus, na co v domácnosti stačí použít dešťovou vodu a co je to kořenová čistírna odpadních vod. Tato témata zaujala i dospělé, kteří přítomnému poradci kladli řadu dotazů.

Věříme, že pokud každý přispěje ke stabilizaci vodního režimu krajiny svým dílem, třeba i díky informacím získaným na podobných akcích, přispěje to k eliminaci extrémních klimatických jevů, jako jsou právě nedávné povodně.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJiž tradiční Fajn Den na Parukářce, který se pořádá v rámci žižkovské platformy Še3sil, se letos konal dne 20.6. 2013.

Počasí bylo nádherné, což přilákalo mnoho návštěvníků. Na pódiu se vystřídalo několik zajímavých kapel, jejichž muzika lákala k tanci.  Svoji činnost prezentovalo na Fajn Dnu mnoho žižkovských organizací a nechyběl tedy ani stánek Ekoporaden Praha a Ekocentra Koniklec. Na každém stanovišti byl připraven úkol pro děti, po jehož splnění získaly razítko do bodovací karty. Po splnění všech úkolů je čekala odměna. Na našem stánku si děti mohly zkusit složit kořenovou čistírnu, uhodnout na co vše lze využít dešťová voda či mohly napodobit funkci malého a velkého vodního cyklu opakovaným ždímáním houby nad modelem krajiny. Vzhledem k velmi parnému počasí děti ocenili nafukovací bazének s vodou.

Kromě her pro děti mohli lidé na našem stánku Ekoporadny Praha využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví.

Všem kteří nás na Fajn Dnu navštívili děkujeme a věříme, že se na Parukářce potkáme zase za rok.

Informační kampaň probíhala od 15. 4. 2013 do 17. 5. 2013. Celkem se uskutečnilo 22 akcí. Přistavení informačního stánku, sběrových nádob a svozovou techniku zajišťovaly letos tři společnosti: Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a IPODEC – Čisté město, a.s.  Na některých stáncích byla v tomto roce možnost prohlédnout si a vyzkoušet malý popelářský vůz a elektrovysavač. K dispozici byly informační materiály a letáky zejména k problematice třídění odpadů a nakládání s nimi, přírodních ploch, naučných stezek a chráněných území na území hlavního města Prahy, mapy sběrných dvorů, cyklomapy, příručky pro pejskaře a jiné. Na našem stánku byly také připraveny hry pro děti všech věkových kategorií, při kterých si mohly rozšířit své vědomosti nejenom o třídění odpadu. Letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem vodního spolupráce i proto byly nejenom naše hry zaměřeny převážně na vodu.

Celá akce byla vydařená a nezbývá než doufat, že se za rok opět uskuteční.

denzeme_3Stejně jako v předchozích letech, i letos mohli lidé společně s námi oslavit Den Země na břehu Vltavy v Modřanech. Akce se konala 20.4. 2013 v areálu Freestyle Parku a uspořádala ji městská část Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Stánky s hrami pro děti i doprovodné stánky byly letos inspirovány Mezinárodním rokem vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásilo OSN. Přesto, že bylo velmi deštivé počasí, lidé se vody nezalekli a na Den Země dorazili.

Na úvod celého programu přišli na pódium zástupci MČ Praha 12 a přivítali všechny návštěvníky. Ti si po té mohli poslechnout, jak krásně pějí děti z hudebního souboru Sluníčko a mráček.

Zajímavou součástí programu na pódiu byl rozhovoru s Ing. Ondřejem Nehasilem, který je projektantem a expertem pro systémy využívání dešťové vody. Rozhovor přiblížil návštěvníkům principy ekologického hospodaření s dešťovou vodou a také poradil, na co vše je možné dešťovou vodu v domácnosti využít.

Vzrušujícím zážitkem pak bylo divadelní představení Zeměžrouti, které předvedli herci z Ekodomova.

Na velkolepé oslavě Dne Země nechyběla ani hudba: dětem i dospělým zahrála k tanci kapela Živá Huba a v deštivém počasí tak pozvedla náladu všem návštěvníkům i účinkujícím.

Pro soutěživé návštěvníky byla připravena Vodní olympiáda. Soutěžilo se v družstvech a hráči mohli během jednotlivých disciplín poznat, jak je obtížné vodu zadržet, přemísťovat či jak je voda těžká.

Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť, kde mohli hrát rozličné hry zaměřené na hospodaření s dešťovou vodou a mezinárodní kontext. Mohly si tak zkusit sestavit kořenovou čistírnu, hádat kde na světě je největší nedostatek vody, odhadnout vodní stopu rozličných plodin a výrobků či určovat, jak lze využít dešťovou vodu.

Na doprovodných stáncích bylo možné vidět práci s dravci, získat informace a rady jak vytvořit přírodní zdravou zahradu či nakoupit fairtradové výrobky.  Nechyběly ani stánky, kde se prezentovaly základní školy Prahy 12.

V neposlední řadě byl na Dni Země také stánek Ekoporadny Praha, kde se lidé mohli dozvědět zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví, zvláště pak z oboru hospodaření s dešťovou vodou.

Den Země se vydařil i přes nepřízeň počasí. Bylo to velkolepé a my doufáme, že přijdete i za rok.

IMG_4866Dne 9.4. 2013 se konal seminář na téma Kořenové čistírny, koupací jezírka a stavby z přírodních materiálů, který zorganizovalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s firmou MEKL Projekt v rámci projektu Ekoporadny Praha.

V prostorách budovy MHMP v Jungmanově ulici přednášeli projektanti a stavitelé, kteří se zabývají realizací kořenových čistíren, jezírek a staveb z přírodních materiálů.

Účast byla hojná. Přišli zejména úředníci veřejné správy, ale mezi návštěvníky bylo také mnoho projektantů, studentů a lidí z řad laické veřejnosti.

V úvodu semináře přednášela Ing. Tereza Hudcová PhD. a Ing. Jaroslav Kršňák, kteří seznámili posluchače se základními poznatky o kořenových čistírnách. Mluvili tedy například o jejich významu v otázce nakládání s odpadní vodou, o principu fungování, popsali také jednotlivé druhy kořenových čistíren a možnosti jejich využití.

Další část přednášky byla více praktická. Martin Meheš a Ing. Jan Jekl mluvili o samotné realizaci kořenové čistírny. Popsali jednotlivé fáze výstavby a výklad byl doplněn o fotky z jejich vlastní stavební praxe. Zmínili všechny části kořenové čistírny a uvedli možnosti volby materiálů i způsobu provedení. V neposlední řadě také popsali nutnou údržbu kořenových čistíren.

Seminář byl zakončen blokem o přírodním stavění. Ing. David Eyer se zaměřil zvláště na některé zajímavosti z tohoto oboru, například jak působí barvy, materiály či světlo a stín na psychiku a zdraví člověka. Pohovořil také o principech tvorby zdravého a příjemného vnitřního prostoru.

Nakonec zbyl i čas na diskusi, čehož návštěvníci hojně využili.

Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že se s vámi setkáme na dalších zajímavých seminářích.

Dne 21.9.2012 byla v Komořanech na břehu Vltavy slavnostně otevřena naučná stezka Počítáme s vodou, kterou zbudovalo Ekocentrum Koniklec za finanční podpory městské části Praha 12 a firmy Nestlé Česko. Už od 10 hodin se mohli návštěvníci zastavit postupně u čtyř stánků mezi Oddechovou loukou a Radotínským mostem. Na stáncích byl připraven program pro děti i pro dospělé.

Dopoledne se přišli podívat hlavně učitelé s dětmi, pro které bylo připraveno mnoho her. Ty byly vybrány tak, aby se při nich děti seznámily s významem vody v krajině. Na každém stánku probíhalo několik aktivit, aby se zde mohly zabavit děti různého věku.  Přišly děti z mateřské školky i žáci z druhého stupně základní školy.

Bylo krásné počasí, a tak se na děti nikdo nezlobil, když neodolaly a u jezírka po sobě cákaly vodu. Když děti stezku prošly a absolvovaly hry, dostaly za odměnu masožravou květinu.

Dospělí se mohli zkušených lektorů u stánků na cokoliv zeptat nebo si zahrát některou z pokročilejších her.

V 15 hodin se uskutečnilo slavnostní otevření naučné stezky. Kromě veřejnosti se ho zúčastnili zástupci investorů, tedy pan Pavel Novák za firmu Nestlé Česko  a paní místostarostky Eva Tylová a Hana Jandová za městskou část Praha 12. Pronesli krátkou řeč, kde vysvětlili, proč chtěli tento projekt podpořit a pochválili výsledek. Poté slavnostně odhalili tabuli. Zástupci Ekocentra Koniklec pak vysvětlili, v čem vidí důležitost tohoto projektu a stručně popsali průběh realizace a technické řešení.

Stezka je vedena těsně podél břehu Vltavy, rovnoběžně s cyklostezkou A2. Chodci se sem nejsnáze dostanou z autobusové zastávky Komořany, odkud půjdou směrem k řece na Oddechovou louku (viz mapka).

Název naučné stezky napovídá, že její téma je voda, zvláště význam vody v krajině. Byly vytvořeny a nainstalovány dvě naučné tabule. První z nich je vzdálena asi 500 m od Oddechové louky proti proudu Vltavy, u nejmenší z Komořanských tůní, která bude v blízké době revitalizována. Tato tabule seznamuje návštěvníky s historií a významem Komořanských tůní a také s živočichy a rostlinami, které zde žijí.

Za dalších 300 m návštěvníci narazí na druhou naučnou tabuli pod Radotínským mostem. Na této tabuli je stručně vysvětleno, proč zadržovat vodu v krajině a uvedeno několik dobrých a špatných příkladů. Dva  dobré příklady zde byly zrealizovány.

Prvním z nich je jezírko, napájené drenáží z Cholupického tunelu. Tímto chceme ukázat, že dešťovou vodu je možné v krajině udržet také formou zřizování malých vodních ploch.  Ty se podílejí na zdravém vodním režimu krajiny,  zpříjemňují veřejný prostor a lákají mnohé živočichy, kteří jinak ve městě nemohou přežít. I do našeho jezírka se hned nastěhovalo několik žab.

Druhým příkladem, který si zde návštěvníci mohou prohlédnout, je vegetační střecha, kterou je kryta naučná tabule. Vegetační střechy zatím nejsou v naší zemi příliš rozšířeny, značnou mírou však napomáhají snižování odtoku dešťové vody z území, a jak si návštěvníci mohou sami prohlédnout, jsou velmi pěkné. Přitom asi ne každý ví, že zelená střecha není výsadou pouze plochých střech. Lze ji instalovat prakticky na jakémkoli sklonu.

Jak u jezírka, tak i u zmíněné Komořanské tůně jsou umístěny lavičky a odpadkové koše. Byly zhotoveny ze dřeva nedalekého topolu, který byl napaden houbou a musel být pokácen.V pátek 15. 9. jsme se zúčastnili akce Pražské cyklozvonění s naším stánkem, u kterého si děti všech věkových kategorií mohly zahrát poučné hry a dospělí mohli využít služeb naší ekoporadny. Akce se velmi vydařila. Bylo krásné počasí a přišlo nebo spíše přijelo mnoho návštěvníků. O náš stánek řada z nich projevila zájem a nejvíce nás potěšilo, když od něj odcházely děti se slovy „tenhle stánek mě bavil“ nebo spokojení dospělí, kterým se dostalo odpovědi na jejich dotazy.Video

30. 8. jsme přijali pozvání MČ Praha 12 a zúčastnili se se stánkem projektu Ekoporadna Praha farmářských trhů. Občané tedy měli možnost kromě nákupů také pokládat své dotazy k různým tématům týkajícím se životního prostředí.

Zelený kruh uspořádal 5.6. na Náměstí Míru tradiční Ekofestival. Hlavním tématem festivalu byla „odpovědná spotřeba“, doplňujícím tématem pak „rozovojová problematika“.

Mezi 25 ekologickými a neziskovými organizacemi nechyběla ani Ekoporadna Praha a Ekocentrum Koniklec.

Ačkoli v první polovině dne počasí moc nepřálo, dorazilo hodně zvídavých návštěvníků. Pro děti byl na každém stánku připraven drobný úkol, po jehož splnění dostali razítko do své herní karty a při získání všech razítek je čekala odměna. Na našem stánku byla připravena jednodušší zábavná hra „Velký vodní cyklus“ s názorným polystyrenovým modelem krajiny – každý se mohl stát mrakem a „pršet“ do krajiny ždímáním molitanové houby. Starší děti čekal vodní kvíz a poznávací hra kde všude na Zemi se skrývá voda. Stánek Ekoporadny Praha  navštívilo zhruba 200 dospělých a nespočet dětí. Pro mnohé návštěvníky byla zajímavá informace o nejbližším sběrném dvoru, maminky se zajímaly jaký prací prostředek je nejvhodnější na praní plenek a přitom je přírodně šetrný.  O tom že náš stánek zaujal opravdu všechny svědčí i návštěva reportérů z televize Metropol, kteří s námi natočili krátkou reportáž.


Více »

Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Holcim uspořádalo ve čtvrtek 19. dubna Den Země v Prachovicích pro 130 dětí z okolních základních škol. Žáci 5. a 6. ročníků ze škol v Prachovicích, Bojanově, Třemošnici, Ronově nad Doubravou, Seči a Heřmanově Městci se zúčastnili bohatého programu zaměřeného na ekologické vzdělávání. Hlavními tématy Dne Země v Prachovicích byly: Hospodaření s vodou, Obnovitelné zdroje energie, Předcházení vzniku odpadu a Ochrana fauny a flory. Program se dětem moc líbil a počasí bylo výborné. Akce se tedy povedla a pravděpodobně se bude opakovat i příští rok.


Geologická exkurze na lokality Dalejského a Prokopského údolí proběhla dne 23.10.2011.

Pod vedením RNDr. Ireny Jančaříkové.  Akci organizovala Agentura Koniklec a Ekocentrum Koniklec v rámci projektu Ekoporadna Praha za podpory MHMP.  Akce se zúčastnilo přibližně 50 osob.


Více »

Akce pro veřejnost v rámci projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ s názvem „Den vody v Litoměřicích“  se konala ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy a etiky Sever dne 4. 10. 2011 náměstí v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Celý den bylo velice krásné počasí „babího léta“, i díky tomu byl zájem veřejnosti úctyhodný. Před začátkem akce byly osloveny základní a střední školy, které ve městě Litoměřice sídlí, byly vytvořeny plakáty, kterých si místní občané, ale i lidé ze širokého okolí mohli povšimnout na vývěsných tabulích či elektronicky na internetu.

Během této akce bylo v Litoměřicích osloveno několik stovek občanů. Akci také navštívily jak základní tak mateřské školy z Litoměřic, pro které bylo přichystáno několik desítek velmi poučných a zajímavých her, které doplňovaly proškolené poradkyně z VŠ environmentálního zaměření se specializací na revitalizace krajiny. Zájem žáků základních i středních škol nás velice potěšil, někteří studenti strávili u našich stánků i více jak hodinu, aby stihli vyzkoušet co nejvíce naučných her. Někteří se vraceli ještě i v odpoledních hodinách samostatně. Tento typ vzdělávání formou hry, kvízů, puzzle, skládání, modelů se jim velice zamlouval a konstatovali, že jim to mnohdy dalo více než samotné hodiny přírodovědy (biologie), chemie, ekologie atp.  Rozdělení her dle věkových skupin a jejich samotné vypracování si chválila většina hráčů.

Akci navštívilo i mnoho seniorů, kteří se v prostoru krásného litoměřického náměstí pohybovali. Někteří již mají jednotlivá opatření pro ušetření pitné vody a využití vody dešťové v domácnosti či na zahradě zavedené. Jeden z návštěvníků například uvedl, že využívá vodu z koupelny, kterou přečerpává do rezervoáru, dále na splachování toalety.

Souběžně s projektem Ekocentra Koniklec si návštěvníci litoměřického náměstí mohli vyzkoušet pojízdnou vodní laboratoř ekologického střediska Sever.

Akci přišlo zdokumentovat několik regionálních novinářů, články o tom co se během Dne vody v Litoměřicích dělo si můžete přečíst např. v Litoměřickém deníku, v Litoměřicko24, na portále města Litoměřice atp.  Akci přišla zdokumentovat i regionální televize, která s námi natáčela rozhovor o významu této akce.

Akce v Litoměřicích byla zrealizována za podpory MŽP ČR a SFŽP ČR.

http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony.html?id=6170

Více »

Letošní Ekofestival se konal 16. června tradičně na náměstí Míru v Praze 2. Netradičně však byla na tento den vyhlášena stávka Koalicí dopravních odborových svazů a poprvé v historii nejezdilo v Praze po celý den metro. Přes tuto komplikaci se však Ekofestivalu zúčastnila většina přihlášených organizací a kromě poledních hodin byla účast návštěvníků uspokojivá. Navíc díky horkému slunečnímu počastí, snížené dopravě a francouzským šansonům vládla na Ekofestivalu poklidná a radostná atmosféra letního města.

I naše organizace se rozhodla přes obtíže s dopravou materiálu a pracovníků akce zúčastnit. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny letáky z edice Ekoporadny Praha (Udržování čistoty v Praze, Nakládání s odpady v Praze, Dešťová voda a klima v Praze). Kromě těchto letáků byly k dispozici informační letáky o klíněnce jírovcové a o udržitelném lesnictví. Ekoporadce odpovídal kolemjdoucím na dotazy, které se týkaly např. CHKO, pěších zón, biopotravin, kácení lesů na Šumavě a ochrany lesů, látkových plen, konzumace tekutin z plastových nádob, čistoty ovzduší a kompostování chemicky ošetřených citrusů.

Pro děti a mládež bylo na stánku připraveno několik herních aktivit s lesní tematikou. S předškoláky kvalifikovaný lektor skládal velké lesní puzzle na plátně, s žáky 1. stupně ZŠ doplňoval lesní obyvatele do příslušných stromových pater velkého modelu stromu a žáci 2. stupně ZŠ a SŠ umísťovali do modelu krajiny různé lesní útvary, např. aleje, solitéry, lužní lesy či lesoparky. Více »

Na Praze 4 se slavil Den Země v pátek 28. dubna. Kromě stánku Ekocentra Koniklec měla na prostranství před obchodním centrem Arkády stánek společnost EKO-KOM, Elektrowin, Policie ČR a Pražské služby. Ekocentrum Koniklec mělo pro předškoláky a žáky ZŠ připraveno herní aktivity s tematikou lesa v rámci Valnou hromadou OSN vyhlášeného Mezinárodního roku lesů.
Dvě zkušené lektorky skládaly s dětmi puzzle „Význam lesa“, piktogramy „Jak se chovat v lese“, model stromových pater a přivazovačku „Lesní škůdci a škody“. Pro nejmenší bylo připraveno mraveniště – stan s jeho obyvateli. Akci navštívily 3 mateřské a 8 základních škol s celkovým počtem 550 dětí.
Více »

Po loňské premiéře proběhl letos Den Země na Praze 12 opět ve Freestyle parku Modřany na břehu řeky Vltavy. Díky blízkosti cyklistické stezky a zejména slunečnému počasí jej navštívila řada občanů Prahy, zejména rodin s dětmi. Den Země zajistila svým občanům MČ Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Pro děti a mládež bylo připraveno 10 herních stanovišť v rámci soutěže „Prolez les“. Soutěžící si tak mohli např. zkusit složit puzzle „Význam lesa“, porovnat stáří svých příbuzných se stářím stromu pomocí letokruhů, poznat výrobky z certifikovaného dřeva, poskládat životní cyklus sešitu, sestavit na plátně model skleníkového efektu, nalézt preventivní řešení k lesním škodám či se vžít se do role „koně“ a těžit dřevo udržitelným způsobem. V doprovodných aktivitách si děti mohly vyzkoušet, jak vyzrát na pytlácké oko, jak střílet různými typy šišek či jak vyrobit z přírodních materiálů lesní zvířátko. Pro předškoláky byl připraven stan – mraveniště s jeho obyvateli. Za účast i za dobré výsledky v soutěžích si děti odnesly pěkné ceny ze dřeva z lesů certifikovaných značkou PEFC. Další soutěž pro děti s názvem „Klíče od pevnosti Země“ připravili Ostříži z Kamýku.

Na dospělé návštěvníky Dne Země čekala řada informačních či prodejních stánků. Ke koupi byl med u včelaře Jakuba Dolínka, který nabízel podívanou na prosklený úl s včelami, lesní bylinky u babky bylinkářky z prodejny Beledis a Fair Trade dřevěné výrobky a pochutiny u stánku obecně prospěšné společnosti Jeden svět. Zajímavé informace o šelmách podávali pracovníci společnosti Hnutí duha, o udržitelném lesnictví a certifikaci lesů občanské sdružení PEFC, kamna na pelety předváděla společnost Tukan RG. Své dřevořezbářské a truhlářské umění přišli prezentovat učitelé a žáci SUPŠ Praha 3. O výsadbě stromků zajímavě povídal pan Dvořák – hajný z Cholupic. Nechyběl ani tradiční stánek Pražských služeb, který informoval o odpadové problematice a stánek Ekoporadny Praha.

Celé odpoledne zpestřoval návštěvníkům program na podiu. Po příspěvcích entomologa Štěpána Kubíka a odborníka na udržitelné lesnictví Stanislava Slaniny následovala soutěž pro rodiny „Vypěstuj si svůj vlastní les“. Na pódiu se také prezentovaly tři základní školy z MČ Praha 12. Návštěvník jistě také potěšil divadelní soubor Standa a Vanda, občanské sdružení Merlin pro ochranu sov a dravců, Jezdecký oddíl TJ Orion, živá hudba a výborný guláš z místní kuchyně.

Letošní Den Země se tedy vydařil a nezbývá nic než doufat, že se nejen v českých, ale i světových lesích bude hospodařit stále udržitelněji.

Více »

V pátek, 1. října 2010 od 15 hodin se v parku Parukářka konal Fajn den, pořádaný Še3silem, platformou pro spolupráci občanského sektoru v Praze. Součástí Fajn dne bylo divadlo, muzika, tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, informace o neziskových organizacích Prahy 3, žonglování, fireshow, kozy, gastronomické lahůdky a mnohé další.

Naše ekocentrum u svého stánku představilo projekt „Pusťme si domů dešťovou vodu“.

Pracovníci organizace informovali návštěvníky o klimatické změně a o tom, jak klimatická změna souvisí právě s dešťovou vodou a jak ji může každý z nás ovlivnit. Pokusili jsme se upozornit na to, jak lze umožnit dešťové vodě plnit svoji přirozenou funkci v krajině, ale i jak ji využit v domácnosti a šetřit přírodu i rodinný rozpočet. Pro děti všech věkových kategorií jsme si připravili poučné a zábavné hry na téma vody v krajině a klimatu. Hrály se zejména tyto hry:

– Termosnímky Prahy
– Retenční schopnost krajiny
– Využití dešťové vody v domácnosti
– Propustné povrchy namísto nepropustných

– Faktory ovlivňující klima – zeměpisná šířka a oceánské proudy

Dospělí se mohli informovat se o možnostech nakládání s dešťovou vodou. Akce probíhala mezi 15 a 19 hodinou a u našeho stánku se vystřídalo také asi 50 dětí. Celková účast byla asi 150 osob.


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_small


Ve čtvrtek 9. září jsme se opět zúčastnili Veletrhu volnočasových aktivit v Praze 12 ve Veřejném oddechovém a sportovním areále VOSA při ZŠ prof. Švejcara. Po celou dobu akce nepanovaly moc příznivé teploty a každou chvíli jsme čekali déšť, avšak počasí nakonec vydrželo a areál VOSA navštívilo okolo 400 zájemců. 

Ve stánku našeho ekocentra mohly děti spolu s učiteli či rodiči nalézt pestrou nabídku propagačních materiálů nebo si mohly zahrát hry, které jsou součástí našich ekologických výukových programů. Ty mladší zkoušely rozpoznat, která zvířátka jsou domácí a která divoká, nebo sestavit pomocí obrázků vývoj žáby. Větší děti zase určovaly, co žije a roste u rybníka, a které věci tam určitě nepatří. Nemenší úspěch měla také hra, kde se pomocí otázek, týkajících se nároků psího mazlíčka na život ve městě, doplňovala skládačka. Ti, kdo správně dokázali odpovědět na všechny otázky, složili celého pejska a mohli s čistým svědomím říci, že jsou připraveni mít takového mazlíčka doma. Přestože k nám přicházely hlavně děti, které si pejska moc přejí, skládačku nedokázaly většinou složit bez chyb. Proto s radostí uvítaly námi nabízenou příručku o životě psa ve městě.

Učitelé a vedoucí školních družin se přicházeli k našemu stánku seznámit s nabídkou vnitřních i terénních výukových programů, které se realizují na Praze 12. Pro dospělé pak byla také určena naše ekoporadna. Ekoporadci byli připraveni zodpovídat otázky zejména o chráněných územích Prahy a úsporách energie v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Více »


Za pomoci dobrovolníků se v rámci Dne Země také podařilo opravit naučné stezky:
Více »

Letní preškavské slavnosti se konaly v sobotu 24. 7. v Horním Prysku v Severních Čechách. Akce proběhla bohužel za nepříliš letního počasí a dešťové vody bylo tentokrát trochu moc. Přesto jsme zde po celý den informovali jak děti tak i dospělé o tématech s dešťovou vodou souvisejících.
Špatné počasí se bohužel podepsalo i na účasti. Navzdory masivní plakátové kampani v širokém okolí a pozvánkám na internetu se počasím nenechalo odradit pouze cca 150 návštěvníků. Nicméně velká část z nich projevila zájem o stánek našeho projektu.  Zde měly děti možnost si zahrát několik her zaměřených na téma vody a klimatu. Regionální poradce zde po celý den prováděl konzultace, informoval o projektu a distribuoval informační leták.
Více »

Jedna z prvních akcí projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ proběhla v úterý 1. 6. 2010 v rámci dne Dětí v Ekotechnickém muzeu na Praze 6. Hlavním cílem této akce bylo informovat děti i dospělé atraktivní formou o problémech klimatické změny a o ostatních tématech souvisejících s dešťovou vodou.
Program sestával z 5 interaktivních ekovýchovných her pro děti:
– Malý a velký vodní cyklus
– Termosnímky Prahy
– Retenční schopnost krajiny
– Využití dešťové vody v domácnosti
– Propustné povrchy namísto nepropustných
Akce probíhala mezi 10. a 18. hodinou. Zúčastnilo se jí asi 150 dětí z okolních základních a mateřských škol a okolo 100 rodin s dětmi v odpoledních hodinách.

V úterý 1. 6. proběhla ve Stromovce akce „Mezi stromy“. Na programu jsme se podíleli několika stanovišti zaměřenými na hospodaření s dešťovou vodou.
Při hře „odvodnění měst“ měly děti možnost dozvědět se o různých površích ve městech (tráva, plech, tašky atp.), co se děje s energií, která na ně dopadá ve formě slunečního záření. Hra založená na oceánských proudech školáky rozhodně rozproudila. Úkolem dětí bylo pohybovat se na mapě světa dle instrukcí lektora, který využíval a dále prohluboval znalosti dětí, např. ty o podnebných pásmech. Třetí hra se týkala významu zeleně ve městech, o kterém se děti více dozvěděly při skládání netradičního puzzle. V dopoledních hodinách se našeho programu zúčastnilo asi 10 základních škol, v hodinách odpoledních se u našeho stánku zastavovaly neorganizované skupinky, převážně děti s rodiči (celkem asi 50 rodin). Zatímco byly děti zaměstnány hrami, diskutovali jsme s rodiči na téma dešťové vody a informovali je o možnostech jejího využití v domácnosti. O tom, že náš program měl úspěch, svědčil i fakt, že mnohé děti přicházely podruhé předvést nám znalosti nabyté při minulé návštěvě.
Více »

Již tradičně jsme v dubnu a květnu ve spolupráci s MHMP a Pražskými službami a.s. pořádali k příležitosti Dne Země informační kampaň zaměřenou na odpady.

Letos jsme se na 19 jednodenních akcích probíhajících na různých městských částech zaměřili především na problematiku třídění a využívání bioodpadu. Většiny akcí se zúčastnili i společnosti zabývající se zpětným odběrem elektrospotřebičů a baterií, což občané velmi uvítali.

Celkem bylo osloveno okolo 3300 občanů, kterým naši kvalifikovaní poradci zodpověděli asi 840 dotazů a mezi které distribuovali přibližně 3000 informačních materiálů poskytnutých pražských magistrátem a společností Pražské služby a.s. Současně naši pracovníci vyplnili se 456 občany dotazník týkající se jejich spokojenosti se svozem tříděného i směsného odpadu a jejich postojů k třízení odpadu. Z tohoto průzkumu vyplynula mnohá zajímavá zjištění.

Značnou část občanů oslovených informační kampaní byly děti. Pro ty jsme měli nachystané velké množství her, které se zaměřovaly nejen na třízení a recyklaci odpadů, ale i na chov psů a zodpovědné chování jejich majitelů.

Souběžně s informační kampaní byly školám nabízeny ekoprogramy Odpady na přelomu desetiletí, Řeč obalů a duchové z popelnic.  Ekoprogramy nebyly realizovány v rámci této zakázky. Celkem proběhlo 37 ekoprogramů na třinácti školách.

Bioodpady

Hlavním tématem letošní informační kampaně bylo představení možností nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Zvýšení materiálového využití odpadů a snížení ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládky jsou dva důležité cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, které se stále nedaří úspěšně plnit. Biologicky rozložitelné odpady představují přibližně 40 % všech komunálních odpadů vznikajících na území ČR. Tyto odpady ve většině případů stále končí na skládkách odpadů nebo ve spalovnách. Tímto způsobem nakládání dochází k úniku skleníkových plynů do atmosféry a ke znečišťování přírodních zdrojů (voda, ovzduší). Kompost, který by vznikl vhodným zpracováním bioodpadů na kompostárnách je přitom velmi kvalitním organickým hnojivem. Zejména v posledních letech dochází k výraznému úbytku organické hmoty a ke ztrátě humusu zemědělských půd. Tím, že bioodpad není dále vhodně zpracováván, dochází také mj. k plýtvání s velmi cennou surovinou.

S využitím pomůcky „průhledná popelnice“ byly občané názorně seznámeni s množstvím využitelných složek obsažených v kontejneru na směsný odpad. Dále jim budou představeny pomocí posteru možnosti nakládání s bioodpadem (kompostárna, skládka, spalovna) výhody a nevýhody tohoto nakládání.

Dotazníky a jejich vyhodnocení

Občanům byl v rámci informační kampaně rozdáván dotazník. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak jsou občané spokojeni se stavem odpadového hospodářství v dané městské části a také, zda občané třídí odpady vznikající v domácnostech a do jaké míry využívají možnosti odkládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů, služeb sběrných dvorů a možnosti zpětného odběru některých výrobků.

Dotazníkového výzkumu se celkem zúčastnilo 466 respondentů, 67 % z nich byly ženy, věkově nejvíce zastoupenou skupinou byly občané věkové kategorie 31-60 let (53 % dotázaných).

Spokojenost se svozem směsného a tříděného komunálního odpadu

Většina občanů je s frekvencí svozu odpadu spíše spokojena a počet sběrných hnízd na tříděný odpad považují za více méně dostatečný.

Využití služeb sběrných dvorů, mobilního sběru, velkoobjemových kontejnerů

Využívání služeb sběrných dvorů, mobilního sběru a velkoobjemových kontejnerů v kategoriích více, než 1 x ročně, méně, než 1 x ročně a vůbec se rozděluje přibližně rovnoměrně po třetinách- třetina využívá více, třetina méně, třetina vůbec. Nejčastěji jsou občany využívány velkoobjemové kontejnery, nejméně zpětný odběr výrobků. Níže uvádíme konkrétní odpovědi respondentů.

Třídění odpadu

74 % respondentů považuje za nejvhodnější způsob nakládání s odpadem jejich materiálové využití, tedy recyklaci. Odpad v domácnostech třídí 86 % respondentů, 10 % částečně a pouze 4 % občanů netřídí odpad vůbec. Výsledky kontrolní otázky na barvu kontejneru na papír ale takto „optimistická“ čísla nepotvrzují. Nabízí se dvě možná vysvětlení: občané se ne vždy orientují podle barev kontejnerů, nebo odpad netřídí, ale bojí se to v dotazníku přiznat. Otázka, zda patří polystyren do plastů ukázala, že pouze 55 % občanů třídí odpad správně, 28 % respondentů uvedlo, že polystyren do plastů nepstří a 17 % uvedlo, že neví. O třídění biodpadu projevilo zájem 73 % respondentů.

Více »

V sobotu 6.6. se Ekocentrum Koniklec zúčastnilo Trojského dne pořádaného Galerií hlavního města Prahy v nádherném parku Trojského zámku. Pro návštěvníky připravilo čtyři stánky se zábavnými hrami a kvízy na ekologická témata nejen pro děti, ale i pro dospělé.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018