Projekt „Pusťme si domů dešťovou vodu“ si klade za cíl informovat veřejnost (s důrazem na cílové skupiny domácností, dětí a mládeže a zástupců škol a obcí) o problémech klimatické změny především v souvislosti s vodním režimem krajiny. Nejedná se však pouze o informační kampaň, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nabízí totiž širokou paletu dílčích opatření s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých cílových skupin a klade si za cíl tato opatření v delším časovém horizontu uvádět do praxe.
Prostředkem pro dosažení těchto cílů je sedm aktivit, ze kterých projekt sestává. Tyto aktivity budou realizovány v období do konce roku 2011.

Osvětové akce pro veřejnost

Tyto akce pořádáme sami nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi po celé republice. Na každé z nich je přítomen kvalifikovaný poradce, který může občanům zodpovídat jejich otázky a dále je informovat o této problematice. Současně s nimi může navázat trvalejší spolupráci. Především zde ale naši lektoři přibližují dětem a mládeži problematiku změny klimatu a vodního režimu krajiny během zábavných her.

Poradenství pro využívání dešťové vody v domácnostech

V období jednoho roku přibližně od srpna 2010 budou naši regionální poradci poskytovat poradenství desítkám rodin po celé republice. Bude se jednat o rodiny žijící v domech se zahradou i bytech na sídlišti, ve velkoměstech i na venkově atp. Poradci rodinám jednak pomohou realizovat jejich vlastní nápady, jednak jim navrhnou řadu opatření vymyšlených přímo pro ně na míru.

Rodiny budou společně se svým osobním poradcem během dlouhodobé spolupráce směřovat jednak k úsporám pitné vody, jejíž nedostatek patří ke globálním problémům naší planety, ale především k zadržování dešťové vody na daném území a obnově malého vodního cyklu, v důsledku toho ke stabilizaci lokálního i globálního klimatu.

Každá domácnost na začátku této aktivity dostane plastovou nádobu na vodu o objemu cca 200 l. Toto opatření zajistí, že bude možné alespoň některé kroky k využívání dešťové vody podnikat již od samého začátku spolupráce. Zda si rodina následně pořídí další obdobné nádoby, nebo jiný systém pro zachycování dešťové vody, bude záležet na jejích aktuálních potřebách a možnostech.

Rodiny se mohou těšit nejen na to, že ušetří za pitnou vodu a přispějí k ochraně klimatu, ale i na soutěž o věcné ceny, kterou jsme pro ně připravili.

Právě teď máte možnost se do této aktivity zapojit. Více o opatřeních, která doporučujeme, se dozvíte v informačním letáku. (.pdf)

Projektový den na základních školách s přesahem do praxe

Žáci ze čtyř vybraných škol stráví společně s našimi lektory jeden den, během kterého sami vymyslí řadu opatření řadu opatření pro vhodné zacházení s dešťovou vodou jak v jejich škole, tak i doma. Současně se zábavnou formou naučí mnohé o klimatu, vodním cyklu atp.

Role obcí a škol

Města a obce jsou klíčovými partnery pro realizaci opatření směřujících k návratu vody do krajiny. Nejvíce na ně doléhají následky povodní a dalších projevů extrémních výkyvů počasí, a proto mají značnou motivaci jim předcházet. Realizace různých opatření na veřejných budovách a pozemcích může být dobrým příkladem pro obyvatele, pokud se to týká škol, tak pro děti.

V červenci a srpnu 2010 proběhne dotazníková akce mezi pěti obcemi a dvěma školami z každého kraje ČR. Školy a obce budeme vybírat tak, abychom co nejvěrněji zachytili situaci v celé republice. Na základě výsledků tohoto průzkumu budou vybrány obce a školy, které budou osloveny s výzvou zavedení různých opatření na svých budovách a pozemcích. Bude se jednat jednak o opatření podobného charakteru jako ta, která budeme navrhovat domácnostem, ale i o větší projekty, jako jsou vodní nádrže, sloužící současně jako útočiště živočichů a rostlin, a komplexní projekty ekologizace veřejných budov.

Zástupcům škol a obcí, kteří se budou chtít o technologiích využívání dešťové vody dozvědět více, nabídneme bezplatnou účast na dvoudenní exkurzi do Berlína, kde se budou moci na vlastní oči přesvědčit, že nabízená opatření lze s úspěchem uvést do praxe.

Exkurze do Berlína za příklady dobré praxe

V okolních státech (Slovensko, Rakousko, Německo) se problém odvodnění převážně městské krajiny řeší již delší dobu. V Berlíně je k vidění hned několik velmi úspěšných projektů na poměrně malém území, a tak jsme ho vybrali jako vhodnou lokalitu pro dvoudenní exkurzi. Zasvěcený komentář k jednotlivým projektům nám přislíbil Dipl. Ing. Marco Schmidt z Technické univerzity v Berlíně, který se podílel na jejich realizaci.

Kdo se exkurze zúčastní? Kromě našich poradců a zájemců z řad zástupců škol a obcí se může exkurze za mírný poplatek zúčastnit kdokoliv. Obzvláště přínosná bude účast na této exkurzi pro zástupce ekoporaden, firem zabývajících se podobnými systémy, pro studenty architektury atp.

Účastníci budou ubytování v zařízení, které je součástí společenskokulturního centra UFAfabrik (www.ufafabrik.de). Tato budova využívá nejen systém umožňující využívání dešťové vody, ale má také zelenou (vegetační) střechu a fasádu. Navíc se zde využívají další technologie přispívající ke snižování zátěže životního prostředí, jako je solární energie, kogenerační vytápění, různé inovativní způsoby termoizolace budovy a recyklace odpadů.

Mezi další projekty, které budou v Berlíně k vidění, patří Postupimské náměstí. Dešťová voda v objemu přibližně 23 tis. m3 za rok je shromažďována a následně využita asi z poloviny k zavlažování zeleně a zásobování umělých nádrží, zbytek je využit v okolních budovách převážně ke splachování WC. Tato opatření jsou navíc kombinována se zelenými střechami, ze kterých se dešťová voda přímo odpařuje. Tato opatření jednak stabilizují klima ve městě, jednak ulevují již tak přetížené dešťové kanalizaci.

Zajímavým projektem je také Ústav fyziky, kde k optimální teplotě uvnitř budovy přispívá zelená střecha a fasáda a klimatizace založená na dešťové vodě (www.gebaeudekuehlung.de). Právě na klimatizaci se na mnoha úřadech a v dalších budovách spotřebuje obrovské množství energie a i v ČR se začíná objevovat poptávka po alternativních řešeních. Proto může být právě tento objekt jedním z nejatraktivnějších bodů exkurze pro široký okruh zájemců.

Exkurze proběhne na jaře 2011. Konkrétní termín bude zveřejněn nejpozději na konci roku 2010.

Film

Na základě výsledků předchozích aktivit chceme natočit cca 20 – 30 minut dlouhý film, který bude následně využit pro další šíření odborných poznatků i příkladů dobré praxe.  V tomto filmu budou zaznamenány zkušenosti domácností, škol a obcí zapojených do projektu a příklady dalších úspěšných projektů z ČR i zahraničí. Vše bude doplněno komentáři odborníků.

Film bude distribuován do vybraných ekocenter, promítán na přednáškách a bude nabídnut filmovým festivalům. Celkem bude k dispozici 100 kopií na DVD, z toho 5 kopií bude trvale k zapůjčení v rámci stálé videotéky Ekocentra Koniklec. Naše organizace zařadí snímek do ekologického výukového programu pro základní školy „Voda na přelomu desetiletí“ a „Globální problémy Země“, které jsou již nyní součástí naší nabídky pro školy. Film si rovněž bude moci kdokoliv zakoupit za symbolickou cenu v našem ekocentru nebo na akcích pro veřejnost, které pravidelně pořádáme.

Doporučujeme: shlédněte výsledek naší práce – film Vodní události.

Webové stránky, informační články a poradna

Součástí projektu je také tato sekce webových stránek Ekocentra Koniklec, kde najdete formulář poradny a moderované diskusní fórum.


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_small


Přidáno 13. 7. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018