Poklady Harasova

Záměrem projektu je interaktivním způsobem přiblížit veřejnosti oblast nacházející se mezi vesnicemi Bosyně a Harasov. Do lokality částečně zasahuje PR Kokořínský důl, EVL Kokořínsko, trasa stezky leží na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Stěžejním předmětem ochrany jsou pískovce, modelované erozí do pozoruhodných tvarů; dna údolí a úvozy ohraničené skalami charakterizuje fenomén inverzních roklí s unikátní faunou a flórou. Říčka Pšovka, protékající středem Kokořínského dolu, vytváří údolní nivu s mokřady, které byly v rámci území Mokřady Liběchovky a Pšovky zařazeny do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy.

Šest panelů naučné stezky si klade za cíl seznámit návštěvníky s přírodními hodnotami lokality. Tabule z různých úhlů představí organismy, kteří okolí Harasova a Bosyně obývají, a geologické útvary, které mohou turisté zahlédnout na trase. Pominuta nebude ani historie a pověsti spjaté s místním hradem a osadami Harasov a Bosyně. Důraz je kladen na interaktivní stránku tabulí a vstřícnost vůči nejmladším návštěvníkům – panely budou vybaveny herními prvky, na nichž si všichni budou moci zábavnou formou vyzkoušet své znalosti.

Naučná stezka byla vybudována za finanční podpory ČSOP a Net4Gas. Slavnostní otevření proběhlo 25.11.2017 za účasti více než 60 návštěvníků. Přítomni byli jak zástupci Ekocentra Koniklec, tak předseda ČSOP pan Libor Ambrozek, zástupkyně za společnost Net4Gas paní Zuzana Kučerová a paní starostka obce Vysoká Elena Maryšková. Krátkou reportáž si můžete také přečíst na webu novinky.cz zde.

Fotografie ze slavnostního otevření stezky jsou k prohlédnutí na našem facebooku.

Letáček – NS Poklady Harasova


2006_1012koniklec0011_0
Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA
Dne 12.10.2006 byl uprostřed Modřanského sídliště otevřen 1,5 hektarový sportovní a oddechový areál s názvem VOSA. Naše organizace k němu dodala 2 naučné tabule. 

Fitness U Vltavy
Slavnostní otevření areálu Fitness u Vltavy, na kterém jsme se podíleli vytvořením tabulí, proběhlo dne 20.9.2006. Projekt byl realizován za finanční podpory hlavního města Prahy, firmy Nestlé Česko s.r.o., Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny.

 

 

Modřanská rokle

foto_tabuleStezka vede po asfaltové cestě podél Libušského potoka a spojuje západní a východní vstup do Modřanské rokle. Náš projekt se doplňuje s programem, jež realizuje MČ Praha – Libuš ve spolupráci s neziskovou organizací Stromy, a jehož součástí jsou informační tabule podél Písnického potoka (v chráněné i nechráněné části). Podél Libušského potoka a na trase roklí jsme rozmítili celkem sedm informačních tabulí v pravidelných rozestupech.

Obsahem jednotlivých tabulí je vždy text tematicky zaměřený na určité zajímavosti území a průvodní obrázky, případně mapky. Naším cílem bylo vytvořit text, který bude odborný a zároveň srozumitelný široké veřejnosti. Jelikož texty tabulí na sebe přímo nenavazují, je možné stezku projít oběma směry. První i poslední tabule obsahují obecné informace o Modřanské rokli a návštěvní řád.

Neleníme v zeleni

Tabule naučné stezky byly zpracovány jako originály výtvarnicí, jsou celokreslené. V rámečku tabule jsou motivy z areálu tělocvičny v přírodě, prezentováni sponzoři a partneři projektu a znázorněny nepovolené aktivity v lesoparku Kamýk.

Dále je na každé tabuli přírodovědné téma a návod k použití cvičebního prvku. Tabule jsou vytištěny na speciální samolepku, mají ochrannou vrstvu proti UV záření a izolační vrstvu, která umožňuje při znečištění tabule fixou nebo sprejem jeho snadné vyčištění organickým rozpouštědlem. Samolepka je instalována na pevném pozinkovém plechu, který je důkladně vešroubován do rámu stojanu, který je z velmi pevné lisované překližky, stojan je pak ze silných trámů, vše ošetřeno trojím nátěrem palisandrovým mořidlem.

Počítáme s vodou

pocitame s vodouDne 21.9.2012 byla v Komořanech na břehu Vltavy slavnostně otevřena naučná stezka Počítáme s vodou, kterou zbudovalo Ekocentrum Koniklec za finanční podpory městské části Praha 12 a firmy Nestlé Česko. Název naučné stezky napovídá, že jejím tématem je voda, zvláště význam vody v krajině. Jedná se o dvě tabule, které jednak seznamují návštěvníky s historií a významem Komořanských tůní a také s živočichy a rostlinami, které zde žijí, a jednak vysvětlují, proč zadržovat vodu v krajině.

Návštěvníci zde mohou spatřit dva příklady způsobu zadržování vody. Prvním z nich je jezírko, napájené drenáží z Cholupického tunelu. Tímto chceme ukázat, že dešťovou vodu je možné v krajině udržet také formou zřizování malých vodních ploch.  Ty se podílejí na zdravém vodním režimu krajiny,  zpříjemňují veřejný prostor a lákají mnohé živočichy, kteří jinak ve městě nemohou přežít. I do našeho jezírka se hned nastěhovalo několik žab.Druhým příkladem, který si zde návštěvníci mohou prohlédnout, je vegetační střecha, kterou je kryta naučná tabule. Vegetační střechy zatím nejsou v naší zemi příliš rozšířeny, značnou mírou však napomáhají snižování odtoku dešťové vody z území, a jak si návštěvníci mohou sami prohlédnout, jsou velmi pěkné. Přitom asi ne každý ví, že zelená střecha není výsadou pouze plochých střech. Lze ji instalovat prakticky na jakémkoli sklonu.

Jak u jezírka, tak i u zmíněné Komořanské tůně jsou umístěny lavičky a odpadkové koše. Byly zhotoveny ze dřeva nedalekého topolu, který byl napaden houbou a musel být pokácen.

Sad starých odrůd jabloní na Násirově náměstítabule-1

Sad starých odrůd jabloní je zajímavým využitím plochy u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvořením příjemného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání. Na veřejném jednání byly zvoleny staré odrůdy jabloní s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti.

V rámci projektu byly instalovány 2 naučné tabule formátu A0 s informacemi ke starým odrůdám a jabloním obecně, 2 masivní dřevěné lavičky, literárními pracemi žáků ZŠ a výtvarným doprovodem výtvarnice Šárky Zikové. Výsadba sadu a akce k otevření areálu proběhly v rámci oslav Dne Země 2014. Partnery projektu bylo Hlavní město Praha, MČ Praha 12 a ZŠ Na Beránku.

Údolím Šembery

Naučná stezka je tvořena dvanácti zastaveními, začíná u pivovaru v Českém Brodě a končí okruhem kolem hradu Šember. Celou svou trasou kopíruje říčku Šemberu a u Tuchorazské trvze se protíná s výše zmiňovanou stezkou Zahrady. Naučná stezka se zaměřuje na prezentaci zajímavých informací z oblasti udržitelného lesnictví a ekologie, ale i na říčku Šemberu a místní historii (hrad, pivovar). Slavnostně otevřena byla dne  10. 9. 2011.

leták – NS Údolím Šembery

Vrch svatého kříže

p1070923Tato historicky i přírodně významná lokalita se nachází v těsné blízkosti našeho bývalého sídla, proto jsme již od roku 2002 připravovali ve spolupráci s řadou místních osobností, nejen z řad Klubu přátel Žižkova, materiály pro naučnou stezku. Ta byla slavnostně otevřena dne 19. října 2004.

Projekt finančně podpořila Městská část Praha 3. Naučné stezka je věnována Jiřině Polanecké, předsedkyni Klubu přátel Žižkova, za její významný osobní příklad zdravého žižkovského patriotismu – za její práci při hledání, nalézání a potvrzování identity Žižkova, a RNDr. Věře Toběrné, za zásluhy v ochraně přírody a za dlouholeté vedení komise životního prostředí na naší městské části. Obě dámy se také aktivně podílely na tvorbě naučné stezky.

Dvě tabule, které jsou umístěny u restaurace a v zadní části parku u dětského hřiště informují návštěvníky zejména o historii nejbližšího okolí (například o bývalé usedlosti Proutková se známým Olšanským rybníčkem a Kapslovně), popisují přírodní zajímavosti vrchu a obsahují také orientační mapku. Třetí tabule se nachází na vrcholu kopce v místě rozhledu na historické centrum Prahy a představuje návštěvníkům pražské dominanty z žižkovského pohledu. Text tabulí i obrazová  dokumentace byly sestavovány a konzultovány pečlivě několik let. Fotografie pochází z archivu KPŽ. Obrázky z oblasti fauny a flóry byly vybrány z nejlepších prací výtvarné soutěže na nedalekých základních školách (1. ZŠ Chelčického, 2. místo ZŠ Lupáčova a 3. místo ZŠ Žerotínova).

tabule_pozorovani_nahled

Zahrady
Tabule naučné stezky stojí na břehu Mlýnského rybníka a rybníka Podviňák v osadě Zahrady mezi obcemi Tuchoraz a Vrátkov. Naučná stezka Zahrady byla otevřena ve stejnojmenné části Českého Brodu 31. 5. 2008. O dva roky později odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o této naučné stezce. Záznam pořadu můžete nalézt v archivu pořadu Toulavá kamera.

Přidáno 26. 5. 2013

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018