Mikroklima okolí školy

Projekt „Mikroklima okolí školy“ vznikl v roce 2013 inovací úspěšného projektu „Město do kapsy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

dscn5075

Projekt je určen pro žákovské kolektivy pražských základních škol (ideálně 6. – 9. ročníku) a mladší ročníky víceletých gymnázií. Jeho podstatou je zkoumání životního prostředí (ovzduší, vody a zeleně) v okolí školy ve spolupráci s občany a úřadem městské části. Realizuje environmentální výchovu ve škole.

Ve školním roce 2017/2018 projekt proběhne ve 12 školách v různých městských částech Prahy. Zjištěné informace o stavu životního prostředí v různých městských částech, dříve realizované aktivity jsou prezentovány především na webových stránkách projektu.

Stále je možno se do projektu přihlásit. Pojďte s námi zkoumat životní prostředí v okolí své školy a hledat možnosti jeho nápravy. Prohlédněte si informační leták.

Kontakt na koordinátora projektu:

Mgr. Lenka Winterová
e-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 737 650 778

Webové stránky projektu


Mikroklima okolí školy – žáci navrhují chytřejší opatření pro životní prostředí města

umisteni-misek-arg

dsc-0076-3Mikroklima okolí školy – projekt, do kterého se zapojilo ve školním roce 2015/2016 celkem 15 pražských základních škol a víceletých gymnázií, končí. Pomocí terénních měření a pokusů žáci druhého stupně zkoumali stav životního prostředí v problematických lokalitách v okolí svých škol. Nyní navrhují opatření, která by je mohla zlepšit.

Žáci, rozdělení do skupin představujících vědecké týmy, mají za sebou např. průzkumy znečištění ovzduší a prašnosti, hustoty dopravního provozu v různých denních dobách. Mapovali rovněž vlhkostní a teplotní poměry, zhoršené vyšším zastoupením povrchů jako je asfalt a beton a naopak nižším zastoupením zeleně a vodních ploch. Děti si letos vybraly ke zkoumání např. křižovatku Národní a Spálené, Dvořákovo nábřeží u Štefánikova mostu, křižovatku Olšanská, křižovatku Prosecké a Vysočanské, ulici Argentinská nebo okolí metra Křižíkova. „Projekt staví na badatelském vyučování přímo v terénu, při kterém žáci zákonitosti spíše sami objevují, než aby jim byly předkládány jako pravda k zapamatování“, říká vedoucí projektu Lenka Winterová z Ekocentra Koniklec.

20160602_101859A jaká tedy jsou doporučení žáků pro města a jejich části? Žákovská měření a zjištění ukázaly, že je potřeba zejména:

 • omezování individuální automobilové dopravy ve městech
 • větší zastoupení vodních a vegetačních ploch a prvků, které příznivě ovlivňují městské mikroklima a snižují teplotu ve městě
 • udržitelné hospodaření s vodou – zejména v oblastech úspor a zasakování vody ve městě
 • budování systému zeleně

Není náhodou, že opatření v podobném duchu navrhuje i připravovaná strategie adaptace na klimatickou změnu hl. m. Prahy.

Více informací o projektu a jeho výsledcích můžete najít na webových stránkách http://www.mestodokapsy.cz/. Finančně projekt podporuje hl. m. Praha.


dsc-0076-3Projekt podpořily Městské části Praha 2, 3 a 9

Městská část Praha 2 podpořila projekt na třech školách, ZŠ Vratislavova, ZŠ Integrál a Arcibiskupské gymnázium, které zkoumaly stav životního prostředí v okolí nám. I.P. Pavlova a na křižovatce Vratislavova – Libušina ulice. Městská část Praha 3 podpořila projekt na ZŠ Chelčického, kde žáci zkoumali křižovatku ulic Olšanská,Prokopova, Táboritská a Jičínská.

Žáci osmých a pátých ročníků ZŠ Litvínovská 600 zkoumají životní prostředí v okolí své školy. V projektu se zaměřili hlavně na ovzduší.
Zkoumali a vyhodnotili dopravní zatížení na křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká a s tím související prašnost v ovzduší. Měřili vlhkost vzduchu v souvislosti a výskytem zeleně. Zabývali se problematikou škodlivin v pražském ovzduší.


sber-misekJak hodnotí přínosy projektu vybraní učitelé, kteří se se svými žáky zapojili do projektu v minulých letech?

 • Výborně hodnotím práci v terénu, učivo k problematice EVVO a střídání aktivit“ Martin Brabenec, ZŠ Běchovice
 • Projekt posílil spolupráci mezi námi kolegy, pomohl místnímu úřadu – neboť v pravou chvíli poskytl konkrétní čísla o dopravním zatížení kruhového objezdu“ Vladislava Sládečková, ZŠ Satalice
 • Žáci častěji opouštěli školní lavice a pracovali v terénu“ Zuzana Belháčová, ZŠ Tusarova
 • Škola se prezentuje jako součást místní komunity“ Helena Poštulková, ZŠ Jílovská

Projekt „Mikroklima okolí školy“ připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. Projekt byl ve školním roce finančně podpořen Hlavním městem Prahou, které je hlavním donátorem projektu. Finančně dále přispěly MČ Praha 2, MČ Praha 3 a MČ Praha 9.

aaaaa-praha-2 logo_p3 logo_p9????????????????mhmp


+/-»
+/-»
+/-»

Projekt probíhá v těchto krocích: 

1) Identifikace problému

Žáci vytipují jednu či více problematických lokalit v okolí školy, a to zjišťováním názorů od občanů, úřadů městské části, ziskových i neziskových subjektů působících v městské části. Pracují s mapou. Určí si také kontrolní lokalitu.

2) Analýza problému

Žákovské týmy zkoumají vybrané lokality z více hledisek (kvalita ovzduší, přítomnost, funkce a kvalita vody a zeleně), přičemž používají různé postupy založené na pozorování a experimentech, pracují s výzkumnými pomůckami a přístroji. Seznamují se s danými problémy i teoreticky, prostřednictvím her a pracovních listů.

3) Zpracování informací, návrh řešení

Žáci posoudí na základě získaných poznatků mikroklima vybraných lokalit. Diskutují o vlastním vlivu na životní prostředí a navrhnou řešení vedoucí ke zlepšení mikroklimatu lokality. Týmy zpracují informace slovně i graficky a doplní je fotodokumentací.

4) Prezentace výstupů

Výstupy budou vytvořeny především v elektronické podobě, aby mohly být vloženy do příslušných „kapes“ na webových stránkách projektu „Město do kapsy“. Zveřejněním na webových stránkách projektu, stránkách dané školy a městské části se informace dostanou k široké veřejnosti. Bude zajištěna také prezentace školy a žákovské práce v lokálních médiích a na akcích pro veřejnost.

Časová náročnost

Povinné projektové aktivity (včetně tvorby výstupů) zaberou maximálně 17 vyučovacích hodin v 5. ročníku a 19 vyučovacích hodin v 6. – 9. ročníku. Z toho zhruba 5 hodin může být uskutečněno ve formě domácí práce žáků. Záleží na volbě školy, zda projektové aktivity budou realizovány v hodinách povinných či volitelných předmětů nebo v projektových blocích či dnech.


Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice. Vyzkoušejí si vědecké metody práce a komunikaci s různými institucemi. Získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují, a budou je moci uplatnit na konkrétní místo. Poznají blíže prostředí v okolí školy a uvědomí si svou spoluzodpovědnost za jeho stav.

Učitelé poznají nové aktivity a metody badatelsky orientovaného vyučování. Získají výukové pomůcky, které budou moct dále využít. Při přítomnosti asistenta ve výuce budou moct lépe pozorovat žáky při práci, případně věnovat individuální péči vybraným žákům.

Škola posílí svůj komunitní rozměr prostřednictvím spolupráce s občany, radnicí, ziskovými i neziskovými organizacemi. Touto spoluprací a především prezentací projektu v médiích a na akcích pro veřejnost se škola zviditelní i mimo domovskou městskou část.

Občané budou informováni o stavu životního prostředí v městské části, především prostřednictvím médií a akcí pro veřejnost. Zastupitelé městské části budou moct informace využít jako podklad pro další rozvoj obce.

Podpora ze strany 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. zahrnuje

 • úvodní setkání se zástupcem školy (koordinátorem EVVO, vedoucím předmětové komise, ročníkovým učitelem atd.)
 • podrobné seznámení učitelů se všemi fázemi projektu (osobní 2hodinová schůzka dle časových možností učitelů)
 • poskytování telefonické, emailové i osobní podpory po celou dobu projektu (včetně tří asistencí vyškolených lektorů přímo ve výuce)
 • kontakty na příslušné odbory úřadu MČ, neziskové organizace i firmy působící v environmentální oblasti v dané městské části
 • podrobnou metodickou příručku v tištěné i elektronické podobě
 • pracovní listy a další materiály v elektronické i tištěné podobě
 •  pomůcky pro práci v terénu (po skončení projektu zůstanou majetkem školy)
 •  prezentaci projektu a žákovských výstupů v lokálních médiích, na webových stránkách městské části, na stránkách projektu „Město do kapsy“ a na akcích pro veřejnost.

Poslední aktualizace: 29. 1. 2018