Mateřské školy: vnitřní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku vnitřních ekologických výukových programů.

Vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Programy probíhají v interiéru MŠ. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8. Doporučený maximální počet je 15. Pokud je třída početnější, je možné ji rozdělit na 2 skupiny, které program absolvují postupně. Je třeba počítat s krátkou přestávkou (10 – 15 min.) mezi těmito programy, aby si lektoři mohli znovu připravit potřebné pomůcky. Stejně tak před začátkem programu lektoři potřebují cca 15 min. na přípravu pomůcek.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 25 Kč/účastník vyšší, min. však 700 Kč/ jeden program/ jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 400 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku vnitřních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Duchové z popelnic

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv

Délka programu: 60 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: interiér školky

Záměr programu: Děti se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění.

Anotace: Děti jsou účastníky velkého hradního úklidu, jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Následně mají možnost samostatně třídit základní druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při poznávání druhů odpadů si vyzkouší různé smysly – čich, hmat, zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve školce jako návod, jak správně třídit odpad.


Do hlubin rybníka

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv

Délka programu: 60 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: interiér školky

Záměr programu: Děti poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Anotace: Děti se seznámí s žabí rodinkou, která celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Děti žabkám pomohou a pak se pomocí krátkého vyprávění a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Poté si v roli žabek zkusí projít žabím podchodem a během jednoduché skupinové hry si vyzkouší, jaké to je pomáhat žabkám při pravidelném putování z rybníka do lesa. Na závěr si děti společně s lektorem vyrobí na památku vlastní malý rybníček plný žab.


Domácí a divoká zvířata

ddz

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 60 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: interiér školky

Záměr programu: Děti se dozvědí základní rozdíly mezi rostlinou a zvířetem a mezi domácím a divokým zvířetem. Pochopí, že všechna zvířata mají stejné základní životní potřeby.

Anotace: Programem provází městská domácí myška Esterka a venkovská polní myška Anička. Na začátku si děti ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. V pohybové hře si samy zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a dozvědí se, jaký užitek mají lidé z některých domácích zvířat. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybů a zvuků. V krátké divadelní scénce s myškami se dozvědí, jak se liší jejich způsob života ve městě (jako domácímu mazlíčku) a na venkově (jako divoké polní myšce). Zároveň jim myšky ukážou, že je každé dobře tam, odkud pochází. Pak se s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich zvířecí masky, které mohou využít v dalším vyučování.


Mravenčí stezkou

mravenec

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 60 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: interiér školky

Záměr programu:Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Anotace: Děti se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Nejprve se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu za jeho obyvateli. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Navíc si vyzkoušejí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě.


Okřídlená království

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 60 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: interiér školky

Záměr programu: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života.

Anotace: „Jé, mami, támhle je včelička“, „Ale ne, to je přece vosa“, „A ta mě kousne?“. V programu o hmyzích společenstvech se děti naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Děti budou mít možnost srovnat život včelího společenstva s naším způsobem života a najít vzájemné podobnosti i rozdíly. Dozvědí se také o významu všech zkoumaných druhů pro lidskou společnost a zjistí, který z uvedených tvorů může ublížit lidem a jak v takovém případě postupovat.


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Tajemství lesa

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv

Délka programu: 60 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: interiér školky

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Anotace: Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Děti s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří v něm žijí. Formou simulační hry si děti vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy. Na závěr si děti zopakují, jak se v lese mají chovat.


Voda nad zlato

???????????????????????????????

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv

Délka programu: 60 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: interiér školky

Záměr programu: Děti zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Anotace: Programem provází vodovodní mužíček Kohoutek a dešťová panenka Dešťovka. Tyto loutkové postavičky společně s prožitkovými a pohybovými herními aktivitami pomohou dětem pochopit základní otázky spojené s koloběhem vody nejen v přírodě. Děti si nejprve v roli uvadajících květin uvědomí vlastní potřebu vody a na modelu krajiny si vyzkoušejí, jak koluje voda v přírodě. Ujasní si, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích, a zkusí si, jaké to je podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravě znečištěné vody na pitnou zjistí, že i ony mohou šetřit pitnou vodou a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou. Na závěr programu si děti vytvoří plakátek s vlastním koloběhem vody, který jim zůstane ve školce.

Obrázky:


Seznam použitých zkratek:

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

DJP – Dítě a jeho psychika

DJT – Dítě a jeho tělo

DSp – Dítě a společnost

DSv – Dítě a svět

DTD – Dítě a ten druhý


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018