Mateřské školy: terénní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku terénních ekologických výukových programů.

Terénní programy jsou vytvořeny na základě znalostí získaných z mapování pražských lokalit, která probíhala v rámci různých projektů, například vytváření naučných stezek či tělocvičen v přírodě.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Délka programu je uvedena včetně cesty z místa srazu na lokalitu a zpět. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8. Doporučený maximální počet u je 15. Pokud je třída početnější, je možné ji rozdělit na 2 skupiny, které program absolvují postupně.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 25 Kč/účastník vyšší, min. však 700 Kč/ jeden program/ jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 400 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku terénních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem

Délka programu: 60 – 90 min.

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 5 – 6 let

Kdy program probíhá: duben – červen, září – listopad

Start a cíl / S sebou: roh ulic Jilmová a Za Žižkovskou vozovnou (nebo dle domluvy) / vhodné oblečení do přírody dle ročního období a počasí

Záměr programu: Děti posílí svůj vztah k přírodě prostřednictvím osobního prožitku a smyslového vnímání.

Anotace: Prožitkový a tvůrčí program zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění s krajinou, vyjádření emocí skrze výtvarné aktivity a rozvíjení fantazie. V programu se děti postupně seznamují s různými rozměry přírody parku Židovské pece. Užívají přitom své smysly: zrak, čich, hmat a sluch. Na základě těchto vlastních prožitků získávají děti k přírodě skutečný vztah a lásku. Výsledkem programu je „galerie pod širým nebem“.


logo_p3Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.


Kunratický les pod lupou

Obsah vzhledem k RVP PV:DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 90 minut

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 5 – 6 let

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Petýrkova / pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pastelka

Záměr programu: Děti v roli výzkumníků objeví říši drobných lesních živočichů.

Anotace: Děti se stanou členy přírodovědné výpravy do Kunratického lesa. Jako správní výzkumníci budou kreslit do terénního zápisníčku. Prozkoumají svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimly. Kdo bydlí v mechu, v pařezu, pod listím? Děti si vyzkoušejí zacházení s lupou a pinzetou. S pomocí obrázků se pokusí poznat, která zvířátka ulovily. Všimnou si, kde všude zvířátka žijí a zkusí jim postavit vhodný domeček. Odhalí rozdíly mezi jehličnatým a listnatým lesem.


Lesem_nelesem_MR_MS_2Lesem, nelesem Modřanské rokle

Obsah vzhledem k RVP PV:DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 90 minut

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 5 – 6 let

Kdy program probíhá: 2. polovina dubna – červen, září – 1. polovina října

Start a cíl / S sebou: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/ pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pastelka

Záměr programu: Děti poznají formou her lesní rostliny a zvířata a dozvědí se, proč je les ve městě důležitý.

Anotace: Program probíhá v zalesněné Modřanské rokli, kde si děti zahrají několik her, ve skupinkách i samostatně. Seznámí se s běžnými lesními stromy a vyzkoušejí si jejich poznávání podle listů a plodů. Blíže se seznámí s lesními zvířátky a dozvědí se, která z nich mohou žít v městském lese a která potřebují k životu o mnoho větší les. Odhalí rozdíly mezi jednodruhovým a smíšeným lesem a zamyslí se nad tím, k čemu je les ve městě užitečný a jak ho můžeme chránit.


Sadem všemi smysly

Obsah vzhledem k RVP PV:DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 90 minut

Cena: 55 Kč

Věková skupina: 5 – 6 let

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: roh ulic Újezd a Hellichova / pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pastelka

Záměr programu: Děti si vyzkoušejí, jak příroda působí na jednotlivé smysly.

Anotace: Ovocné sady na Petříně skýtají možnost pro mnoho smyslových her, jež tvoří osu celého programu. Předškoláci si v tomto programu vyzkoušejí, jak mohou přírodu poznávat pomocí svých smyslů. Prostředí v sadech budou zkoumat nejen zrakem, ale také hmatem, čichem a sluchem. Zjistí, že v nich mohou nalézt mnohem více zajímavých věcí, než by se zdálo na první pohled. Jejich počínání v sadu budou sledovat neviditelní Strážci stromů. Programem bude provázet pan velvyslanec Třešňák, který dovede děti až k samotnému vládci Strážců stromů. Na závěr děti za splněné úkoly naleznou poklad z kamínků našich smyslů. V programu si každé dítě vyrobí koláž z přírodnin, kterou si odnese s sebou. Program je možno zakončit na petřínském dětském hřišti.


Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika
DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018