RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ),  OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie),  Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví), Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci se orientují v problematice globálních klimatických jevů a posílí svou dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Anotace: 

Dvouhodinová varianta: Žáci se prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisejícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. Rozdělí se do skupin, které zastupují různé státy, a zpracovávají metodou I.N.S.E.R.T. novinové články o těchto třech klimatických jevech, jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních.

Tříhodinová varianta: Žáci se v první části programu prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisejícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. V druhé a třetí části programu zpracovávají žáci ve skupinách, zastupujících různé státy, novinové články o 6 klimatických jevech (ozonová díra nad Antarktidou, kyselé deště v severních Čechách, stoupání hladiny oceánu v Tichomoří, šíření druhů a nemocí z jihu na sever, výkyvy počasí v Indonésii a hladomory v Africe), jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních do podoby plakátů, které poté prezentují na „Světové konferenci o globálních změnách klimatu“.

Přidáno 22. 4. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018