RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV, VMGES

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Klatov / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Anotace: Žáci se seznamují s evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský háj“ z pohledu české i evropské územní ochrany přírody. Po celé trase programu rozpoznávají značení chráněných území a orientují se v mapě. Zopakují si, jak se mají na takovém území chovat. Při určování dřevin a lovu bezobratlých živočichů si vyzkoušejí, jak vypadá vědecká práce. Dozvědí se, k čemu slouží EIA (Posuzování vlivů lidské činnosti na životní prostředí) a proč se zpracovává. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, že nelze jednoduše narušovat přírodu, ale není ani snadné ji hájit. Navíc vnímají přítomnost vody v krajině a přemýšlejí o jejím významu pro kvalitu prostředí. Na závěr jsou seznámeni s pojmy biocentrum, biokoridor a interakční prvek, formou diskuse pochopí principy a důležitost Územního systému ekologické stability a vyzkoušejí si orientaci v satelitní mapě.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018