RVP G: ČP ( Bi) , ČZ (TV),  OSV, EV

RPV SŠ: Přírodovědné vzdělávání (Člověk a životní prostředí, Ekologie) , Vzdělávání pro zdraví (Tělesná výchova),  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kdy program probíhá: duben-červen, září-říjen

Čas: 180 min.

Cena: 45 Kč

Start a cíl: zastávka bus Blatov

S sebou: pevnou obuv, pláštěnku či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Anotace: Žáci se seznamují s Evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský Háj“ z pohledu české i evropské územní ochrany přírody. Po celé trase programu rozpoznávají značení chráněných území a orientují se v mapě. Zopakují si, jak se mají na takovém území chovat.

Při určování dřevin a lovu bezobratlých živočichů si vyzkoušejí, jak vypadá vědecká práce. Dozvědí se, k čemu slouží EIA (Posuzování vlivů lidské činnosti na životní prostředí) a proč se zpracovává. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, že nelze jednoduše narušovat přírodu, ale není ani snadné ji hájit. Navíc vnímají přítomnost vody v krajině a přemýšlejí o jejím významu pro kvalitu prostředí. Na závěr jsou seznámeni s pojmy biocentrum, biokoridor a interakční prvek, formou diskuse pochopí principy a důležitost Územního systému ekologické stability a vyzkoušejí si orientaci v satelitní mapě

Přidáno 22. 4. 2012

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018