Otázka

Informace o zajištění významných ploch, lokalit a stanovišť z hlediska zájmu ochrany přírody.

Odpověď»

Otázka

Mohu listí napadené klíněnkou jírovcovou kompostovat?

Odpověď»

Otázka

Proč se má provádět složité a zdlouhavé opakované hrabání listí jírovců napadených klíněnkou, když existují účinné postřiky?

Odpověď»

Otázka

Zájímalo by mě, jak mám postupovat při ořezu sousedova ořešáku královského, který zasahuje do naší zahrady. Spadané listí a ořechy nám působí problémy. Soused nám povolil strom ořezat. Nerad bych ale porušil nějaký zákon nebo vyhlášku.

Odpověď»

Otázka

Ve vnitrobloku našeho domu pracovníci Vaší organizace shrabali listí napadené klíněnkou, napytlovali ho a umístili ke vchodu. Co se s ním teď bude dít?

Odpověď»

V případě prokazatelného zjištění biologicky cenné lokality, na které se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů je bezpodmínečně nutné učinit tyto základní kroky :

1)      zjistit parcelní čísla pozemků dané lokality a zjistit majitele těchto pozemků ( vše z katastrální mapy)

2)      pořídit seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kteří se na předmětné lokalitě nacházejí, včetně základního popisu charakteristiky výskytu (stálý pobyt, reprodukční biotop, hibernační důvody, potravní vazby na lokalitu a další (např. počet jedinců, pohlaví a jeho poměry, ….). Není chybou seznam doplnit též o vyskytující se nechráněné druhy, neboť taková informace jen zvyšuje biologicko-ekologickou hodnotu území.

3)      neprodleně oznámit výskyt nalezených druhů

a)      příslušným obecním úřadům, na jejichž katastru se cenná lokalita nalézá

b)      všem vlastníkům pozemků předmětné lokality

c)       totéž oznámit příslušnému krajskému úřadu, AOPK ( středisku, nebo ústředí)nebo správě CHKO a ČIŽP – příslušnému oblastnímu inspektorátu

4)      dle charakteru lokality a zjištěných skutečností a potřeb podat návrh na vyhlášení zákonné ochrany předmětné lokality

a)      buď jako přechodně chráněnou plochu § 13 zákona č. 114/1992 Sb. s návrhem na dobu ochrany v kalendářním roce. Jedná se zpravidla o plochy do cca 1ha

b)      v případě, že je nutná ochrana stálá, podat návrh na registrování lokality podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. jako registrovaný VKP

c)       v případě, že se jedná o plochu větších rozměrů tzn. více, než cca 0,7 ha, podat návrh na vyhlášení lokality zvláště chráněným územím a to dle cennosti a jejího významu v kategorii přírodní památky PP, nebo přírodní rezervace PR.

Příslušné zákonné prostředky a kompetentní orgány státní správy pro vyhlašování chráněných lokalit:

1)      § 6 registraci VKP provádějí pověřené obecní úřady ( tzv. dvojkové obce)

2)      § 13 přechodně chráněné plochy, vyhlašují úřady obcí s příslušnou působností ( tzv. trojkové obce)

3)      zvláště chráněná území vyhlašují podle § 77 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb. místně příslušné krajské úřady (přírodní rezervace podle § 33 a přírodní památky podle § 36) a zároveň stanovují jejich bližší ochranné podmínky.

Existuje na to více názorů: jeden tvrdí, že nikoliv, protože larvy klíněnky v kompostu přežijí, jiný, že teplota v kompostu stačí k zničení klíněnky a nezahubí ostatní faunu žijící ve spadaném listí.


Existují v zásadě 2 druhy postřiků proti klíněnce jírovcové: ty, které se aplikují na spodní větve stromů, a ty, které se aplikují na kmen. Oba jsou skutečně účinné, ale pouze na první generaci klíněnky, jejíž dospělci se shromažďují na kmenech a larvy napadají listy na spodních větvích. Další generace postupují do vyšších partií, kam není technicky možné postřik aplikovat. Navíc je dobré kombinovat více metod ochrany jírovců (postřik, hrabání listí, zvyšování kondice stromů aj.).

Abyste se vyhnul případným problémům se zákonem, nechte si od souseda souhlas raději písemně potvrdit. Na ořezání běžně se vyskytujícího ořešáku královského není třeba žádné zvláštní povolení. Neodborný zásah by ale u tohoto druhu mohl způsobit vážné poškození stromu. Doporučuji proto nechat ořezání provést odbornou firmou. Nejvhodnější období pro tento zásah je v polovině května.


O odvoz naplněných pytlů se stará firma Pražské služby. Každý večer jí podáváme zprávu o tom, na kterých adresách se pytle nacházejí. Ráno je pak její pracovníci odvezou do spalovny, což je nejúčinnější možná likvidace larev klíněnky.

Přidáno 26. 4. 2010

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018