adaptaceV září 2015 začali žáci základních a středních škol s realizací projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Žáci mají za úkol prozkoumat své město, a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní lokální adaptační opatření, aby se město lépe připravilo na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů (přívalové deště, ledovka, extrémní mráz, extrémní sucho, sesuvy půdy atp.). Projekt probíhá v Hradci Králové, Žďáru nad Sázavou a Dobrušce a sestává ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každého tematického bloku žáci na mapu města vynášejí adaptační opatření. Součástí projektu je také tematicky zaměřená exkurze věnovaná koloběhu organické hmoty a simulační hra, v jejímž rámci žáci otestují funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření.

Program byl pilotně vyzkoušen v červnu 2015 na ZŠ Nový Hradec. Na základě připomínek vzešlých z pilotní realizace byly upraveny metodiky programu. Během července a srpna byly připraveny finální metodiky a také všechny pomůcky. Koncem srpna byli zaškoleni pedagogové na všech zapojených školách. Veškeré výukové materiály jsou již v tuto chvíli volně k dispozici pro ostatní zájemce o začlenění vzdělávání o problematice dopadů změn klimatu na lidská sídla do výuky na webu projektu. Aktuality o projektu naleznete na FB stránkách projektu.


EHP-fondy_LogoProjekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Přidáno 25. 9. 2015

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018