Adaptace Prahy na změnu klimatu

Environmentální vzdělávací projekt pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace Prahy na změnu klimatu:

Environmentální vzdělávací projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ vznikl přepracováním úspěšného projektu Adaptace sídel na změnu klimatu přímo pro potřeby pražských škol. Žáci v něm budou zkoumat klimatické jevy, které ohrožují Prahu a její jednotlivé městské části.

Projekt je zpracován v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu z listopadu roku 2016, která identifikovalajako hlavní klimatické hrozby pro Prahu takto: 1) zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny horka, 2) přívalové deště, povodně, dlouhodobé sucho, 3) energetická náročnost Prahy a adaptace budov a 4) udržitelná mobilita.

Vzdělávací projekt Ekocentra Koniklec byl podpořen Magistrátem hl. m. Prahy a bude realizován ve školním roce 2017/2018. Doporučujeme přihlásit se již nyní, projekt je bezplatně určen celkově pro 79 tříd.V čem projekt spočívá a kdo se o něj může zapojit?

V rámci projektu vzniknou samostatné webové stránky, které budou obsahovat všechny informace o výše uvedených projektech, výukové materiály volně ke stažení, seznam do projektu zapojených škol, žákovské výstupy a informace o problematice změny klimatu a adaptace na ni.

Pokud chcete, aby i vaši žáci získali prostřednictvím aktivizujících metod výuky (badatelsky orientovaná výuka, místně zakotvené učení, výuka k aktivnímu občanství, diskuse, simulační hra aj.) a zajímavých pomůcek znalosti o nejzávažnějším globálním problému – změně klimatu, a potřebné kompetence v oblasti zmírňování a adaptace na ni, zkontaktujte již nyní koordinátory projektu a zapojte se do něj.

Koordinátoři projektu:

Program „Žilo, bylo jedno město…“

Barbara Doležalová, barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz, +420 774 497 396

Projekty: „Stavitelé města I“, „Stavitelé města II“ a „Adapťáci“

Ing. Alžběta Škodová, alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz, +420 774 368 710

Manažer projektu:

Mgr. Alice Končinská, alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz, +420 732 926 147


Reference učitelek z projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“:

„Projekt jsem si vybrala proto, že je to aktuální téma. Viděla jsem, že jedopředu připraveno hodně materiálů, že toho nemusím už tolik shánět. Projekt mě zaujal, myslím si, že je pěkně zpracované.“

„Trochu jsem se dopředu bála, co to vlastně bude za projekt, ale byla jsem příjemně překvapena, že to pro žáky bylo hodně zajímavé a že se mohli zamyslet nad tím, jak to je ve městě a srovnat si to na závěr s tím, jak by to město mělo vypadat.“

 „Žáci o tématu už něco dopředu věděli. V roce 1998 tady byla povodeň. Když jsme tuto aktivitu s dětmi dělali, tak je to hodně bralo. Doma se na to zeptali rodičů a vytahovali fotky, nebo věděli, že mají dům opravený kvůli tomu. Je to dobré téma. Deváťákům je už15 let a jsou schopni toto téma pobrat.“

„Mně se to téma moc líbilo, bylo pro nás vyloženě aktuální. Projekt jsme dělali po tom horkém létě v roce 2014 a navíc u nás byly v minulosti i povodně, takže nejen ti, co bydlí v centru, ale i ti na okrajích s tím měli zkušenost a bavilo je zjišťovat si informace a tvořili moc hezké prezentace.“

 „Dětem se hlavně líbilo, že to bylo o jejich městě, že se dozvěděli nějaké informace navíc a mohli si sami vymyslet, co by v tom svém městě udělali.“

„Nejvíce se mi líbila aktivit zasakovací zkouška u vegetace. Děti si zkoušely, kolik vody udrží mech, rašelina nebo beton, co jde rovnou do kanálu a co se vsákne. To bylo zajímavé pro mě i pro děti.“

„Mně i dětem se líbilo měření teploty různých povrchů. Měli jsme možnost použít termokameru, ale i měření s normálním teploměrem se jim líbilo.“

„Mně asi přišla nejlepší aktivita o energii a ty záležitosti, týkající se elektrárny, kdy si děti vlastnoručně vyráběly energii a podobně.“

 „Největší přínos projektu je v tom celkovém seznámení s problematikou. Děti se mohly zamyslet nad tím v kontextu s loňským horkým létem. Krásně to zapadlo do toho, co se děje ve městě a co by se mělo vylepšovat.“


Pražské mateřské školy: ekologický výukový program „Žilo, bylo jedno město“

Věková skupina: děti 3 – 6 let

Délka programu: 60 min.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DS

Cena programu: zdarma pro prvních 50 skupin (8 – 15 dětí), třída s více jak 16 dětmi se rozdělí na 2 skupiny

Kdy program probíhá: září 2017 – červen 2018

Kde program probíhá: interiér školky

Kdo program vede: lektor Ekocentra Koniklec za přítomnosti učitele

Záměr programu: Děti získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití).

Anotace programu:

Děti společně s maňáskem Chytrého prince budou formou interaktivního divadélka pomáhat a radit městu, které netrápí drak, ale sužují jej různé klimatické problémy (sucho, povodně, přívalové deště, vysoké teploty, ledovka, vichřice), co vše je třeba změnit, aby se v něm zase lépe žilo. Děti se v průběhu programu seznámí s dalšími maňásky, postupně promění město, vyzkoušejí si experimenty jako například rozdíl toku vody v přirozeném a regulovaném toku (povodeň) nebo si vyzkoušejí chůzi tučňáků (ledovka). Jako v každé pohádce se na závěr dočkají dobrého konce, kdy princ dostane krásnou princeznu za ženu. A děti si na památku odnesou z programu obrázkový letáček se shrnutím základních principů správného chování při extrémních projevech změny klimatu pro sebe a své rodiče. Celý program vede lektor Ekocentra Koniklec a nabízíme jej pro 50 skupin v počtu 8 – 15 dětí.

Leták (.pdf)


První stupeň pražských základních škol: projekt „Stavitelé města I“

Věková skupina: žáci prvního stupně ZŠ

Délka projektu: 8 výukových hodin (360 min.), zpravidla rozdělených do dvou dní

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV

Cena projektu: zdarma pro prvních 20 tříd

Kdy projekt probíhá: září 2017 – červen 2018

Kde projekt probíhá: třída, okolí školy

Kdo projekt vede: lektor Ekocentra Koniklec za přítomnosti učitele

Záměr projektu: Cílem projektu je, aby žáci získali znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Anotace projektu:

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu. Plakáty budou poté zaslány hodnotící komisi na MHMP a 3 nejvydařenější návrhy budou odměněny částkou 10 000 Kč, určenou na realizaci některého adaptačního opatření, buď na pozemku školy, nebo přímo ve veřejném prostoru okolí školy po dohodě s městskou částí, ke které náleží.

Leták (.pdf)


Druhý stupeň pražských základních škol: projekt „Stavitelé města II“

Věková skupina: žáci druhého stupně ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Délka projektu: 8 – 12 výukových hodin (360 – 540 min.)

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, IKT, ČZ (VZ, TV), ČS (De, VO), ČP (Fy, Che, Př, Ze), EV, OSV, VMEGS

Cena projektu: zdarma pro prvních 6 tříd

Kdy projekt probíhá: únor – červen 2018

Kde projekt probíhá: třída, okolí školy, MHMP (Jungmannova ul.)

Kdo projekt vede: proškolený učitel s metodickou podporou lektora Ekocentra Koniklec (metodická příručka, pracovní listy, pomůcky – termovizní kamera, kufříková elektrárna, telefonní a e-mailové konzultace, asistence ve výuce).

Záměr projektu: Cílem projektu je, aby žáci získali znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Anotace projektu:

Třída, která se do projektu zapojí, absolvuje 4 – 6 aktivit: 1. Úvod a simulační hru, 2. Stěžejní aktivitu Povodně, sucha, deště, 3. jednu – tři další aktivity (zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny horka/ energetická náročnost Prahy a adaptace budov/ udržitelná mobilita) podle toho, co okolí jejich školy nejvíce ohrožuje, 4. Prezentaci výstupů projektu před zastupiteli MHMP. Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Poté získají znalosti v problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. Dozvědí se, že klimatickou změnu již nestačí jen zmírňovat, ale je třeba se jí přizpůsobit. V jednotlivých badatelských aktivitách pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům a navrhnou vhodná adaptační opatření, která poté prezentují pomocí ppt prezentace zástupcům veřejné správy na MHMP. Komise vyhodnotí návrhy podle předem daných kritérií. Vítězný návrh získá odměnu 8 000 Kč, kterou využije na realizaci některého z jimi navrhovaných opatření buď ve veřejném prostoru, či na vlastním pozemku školy. Třída, která se umístí na druhém místě, získá 5 000 Kč, a třída, která se umístí na třetím místě, získá 2000 Kč. Za tyto obnosy budou moci školy nakoupit adaptační opatření pro svou školu typu sud, strom, kompostér, květináč, solární panel na nabíjení mobilů.

Leták (.pdf)


Pražská gymnázia a střední školy: výuková akce „Adapťáci“

Věková skupina: žáci I – IV. ročníků středních škol a vyšších ročníků víceletých gymnázií

Délka akce: 4 výukové hodiny (180 min.)

Obsah vzhledem k RVP:

RVP G: Vzdělávací oblasti: ČP (Bi, Geog,), ČS (OSZ), ČZ, ČSP, Průřezová témata: EV, OSV, VMEGS

RVP SOV: Vzdělávací oblasti: PřV (BiV, EkolV), SpV, EkonV, VZ, Průřezová témata: ODS, ČŽP, ČSP

Cena akce: zdarma pro první 3 třídy

Kdy akce probíhá: září – prosinec 2017

Kde akce probíhá: interiér školy

Kdo projekt vede: lektor Ekocentra Koniklec za přítomnosti učitele

Záměr akce: Studenti porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí. Seznámí se s vhodnými adaptačními opatřeními pro život ve městě a způsoby vlastního chování v případě extrémních klimatických jevů.

Anotace akce:

V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami.

Leták – pražské školy (.pdf)

Leták – mimopražské školy (.pdf)


Projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ je společný název pro tři projekty: projekt 01/71 ČSOP Koniklec, p. s. „Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ – podpořený Hlavním městem Prahou, projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)“ – podpořený Hlavním městem Prahou a projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Simulační hra pro žáky středních škol v ČR o adaptaci sídel na změnu klimatu – Adapťáci“ – podpořený Ministerstvem životního prostředí.

 


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018