6. – 9. ročník ZŠ: vnitřní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku vnitřních ekologických výukových programů.

Vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Programy probíhají v interiéru školy. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku vnitřních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Globální problémy Země

Obsah vzhledem k RVP ZV: MJA, ČZ, ČS, ČP, DV, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

Anotace: Cílem programu je, aby si žáci dokázali představit, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí, proč se dotýkají každého z nás a co mohou sami udělat pro jejich řešení. GPZ si rozdělí do jednotlivých skupin, ve kterých proberou příčiny, následky a možnosti řešení pěti hlavních problémů: globálních změn klimatu, úbytku sladké vody, úbytku orné půdy a rozšiřování pouští, kácení deštných pralesů a znečištění životního prostředí odpady. Tato činnost probíhá ve skupinách pomocí myšlenkových map s následnou prezentací a diskuzí. V rámci simulační hry si skupiny žáků představí jeden ze základních požadavků na řešení GPZ (spolupráce). V tříhodinové variantě žáci podrobněji prozkoumají, jak souvisí globální problémy s naším každodenním konzumním chováním a jak je možné globální problémy řešit.


Kam kráčíš, odpade?

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, DV, OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 50 / 60 / 70 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: celoročně/ školní učebna s internetem / dataprojektorem / interaktivní tabulí

Poznámka: Na program je možné navázat exkurzí do sběrného dvora Pod Šancemi (Praha 3), prohlídkou technologické linky na zpracování televizorů a monitorů, případně i linky na třídění papíru.

Záměr programu: Žáci si zaktualizují a rozšíří své dosavadní znalosti a dovednosti třídění a recyklace odpadu. Pochopí odpadovou problematiku a zamyslí se nad snížením produkce odpadů.

Anotace: V úvodu žáci zjistí, co je to odpad a proč je v současné době takovým problémem. Prostřednictvím matematických dovedností si zopakují, jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé domácnosti řádně odpad třídí. Dozvědí se více informací o biologickém a nebezpečném odpadu. V druhém části programu si žáci zahrají skupinovou interaktivní hru, při které se naučí rozlišovat a poté správně vytřídit všechny druhy odpadu. Zamyslí se také, jak ho mohou produkovat méně. Ve tříhodinové verzi programu se žáci dozvědí více o hierarchii nakládání s odpady, co se s vytříděným odpadem děje a jak se dále používá.


Klima a dnešní svět

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, DV, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: celoročně / školní učebna s internetem, dataprojektorem  / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci pochopí důsledky lidské činnosti na přirozený klimatický systém planety Země a posílí svoji dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Anotace: Žáci se v první části programu seznámí s přirozeným fungováním klimatického systému planety Země a jeho hlavními mechanismy (přirozeným = nízkým zatížením lidskou činností, před průmyslovou revolucí). V druhé části programu se budou žáci věnovat antropogennímu ovlivnění klimatického systému Země od produkce skleníkových plynů až po důsledky pro přírodu a lidskou společnost. Ve třetí části se žáci seznámí se základními klimatickými úmluvami a zákony a formou simulační hry si vyzkoušejí princip fungování emisních povolenek.


Řeč obalů

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČZ, ČS, ČSP, DV, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci získají znalosti kritérií, podle kterých se mohou při nákupu rozhodovat, tyto znalosti přímo aplikují v simulační hře a posílí tak své odpovědné spotřebitelské chování.

Anotace: Žáci se sami ocitnou v roli spotřebitelů, kteří jdou nakupovat a kteří se rozhodují podle daných kritérií (např. cena, zdraví, kvalita, životní prostředí). V diskusi vyjádří preference své rodiny. Prostřednictvím další aktivity se dozvědí, jak se vyznat v„éčkách“. Kromě toho se seznámí s jednotlivými obalovými materiály, jejich historií a životním cyklem. Poznají, jaké nové věci mohou vzniknout recyklací již použitých a nepotřebných obalových materiálů a v jakých provozech tyto nové věci vznikají. Delší verze programu je věnována diskusi o bioplastech a jiných ekologických obalových materiálech.


Spotřeba – je opravdu potřeba?

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

Anotace: Formou simulační hry a následné diskuse se žáci seznámí se základními principy spotřebitelského chování. Rozdělí se na různé „typy“ lidí a pokusí se zařídit si domácnost podle svého charakteru a následně reflektovat, co je a není ekologicky šetrné. Nahlížejí problematiku i z ekonomické stránky, dozvědí se, jak hospodařit s vodou, elektřinou a teplem. Zamyslí se nad přepravováním po městě, ale i nad transportem na velké vzdálenosti. Žáci získají povědomí o tom, jak mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí. Mohou poté nabyté znalosti přenést do svých rodin a domácností. Delší verze programu je obohacena o promítání tematického videa o balené vodě a způsobech čištění odpadní vody.

Obrázky:


Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci si uvědomí vliv běžného života lidí na kvalitu a spotřebu pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody v domácnosti vodou dešťovou.

Anotace: V programu žáci stojí před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové. K těmto změnám získávají podklady na základě své práce s tématy: odkud se voda v domácnosti bere a kam odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody. Změnami se žáci zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí i z finančního hlediska. Na závěr programu žáci vybírají z navržených změn ty, které se dají použít v běžném činžovním (panelovém) domě. V tříhodinové verzi se žáci podrobněji věnují čištění domácích odpadních vod a diskutují výhody a nevýhody různých způsobů čištění odpadních vod. Součástí tříhodinové verze programu je experiment demonstrující, jak funguje klasická čistička, a model kořenové čistírny.

Obrázky:


Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: počítačová učebna / učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci pochopí význam vody v krajině. Seznámí se s retenční schopností různých krajinných prvků. Sami si zkusí naplánovat krajinotvorná opatření přispívající k prevenci povodní.

Anotace: Žáci si názorně předvedou funkce velkého a malého vodního cyklu na maketě krajiny a zjistí, co je retenční schopností krajiny. Dozvědí se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace vodních toků v krajině. Následně společnými silami projektují ideální „vodní“ krajinu a realizují různá krajinotvorná opatření, která přispívají k prevenci povodní.  Uvědomí si tak úlohu jednotlivých prvků v krajině (řeky, vodní díla, lesy, remízy, orná půda, atd.) a jejich schopnost ovlivnit zadržení vody v půdě. Ve tříhodinové verzi si žáci sami na modelu změří rozdíly v rychlosti toku v regulovaném a neregulovaném korytě a výsledky prodiskutují. Při hře se budou podrobněji zabývat retenční schopností krajiny, a to jak v závislosti na různých površích, tak i v souvislosti s extrémy v počasí (dlouhá sucha, přívalové deště).


Voda a město aneb Vodní architekti

???????????????????????????????

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50  / 60 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

Anotace: Program se věnuje problematice vody v městském prostředí. Žáci diskutují nad termosnímkem Prahy úlohu zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu je sada pokusů, při kterých si žáci sami uvědomí vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Žáci porovnají, jak vypadá koloběh vody v přírodě a v urbanizované krajině. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Ve tříhodinové verzi si žáci sami při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městě, a podrobněji se zabývají funkcemi městské zeleně.


Voda a svět aneb Velká objevná plavba

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, DV, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 2 / 3 / 4 vyučovací hodiny

Cena: 50 / 60 / 70 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Žáci získají ucelený přehled o problematice nakládání s vodou v různých částech světa (ropné havárie, nedostatek vody, nemoci přenosné vodou).

Anotace: Žáci se stanou mořeplavci, kteří se vydávají na výzkumnou cestu okolo světa. Navštíví různé kontinenty, na kterých řeší nutnost doplnit zásoby vody. Při tom se dozvědí, co trápí při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Průběžně hodnotí svoji plavbu v cestovatelském deníku. Na pobřeží Aljašky se setkají s ropnou havárií a seznámí se se způsoby odstraňování následků. V Saudské Arábie porovnají minulost a předpokládaný vývoj vodního stresu ve světě. V tříhodinové variantě se žáci vcítí do pozice migrantů zaplavované Mikronésie a při návštěvě Afriky rozpoznají příznaky choroby po požití kontaminované vody a navrhnou způsob léčby. V čtyřhodinové variantě žáci porovnají jakost povrchových vod v ČR a vymyslí způsoby, jak by všechny řešené problémy s vodou mohli oni sami minimalizovat.

Obrázky:


Seznam použitých zkratek:

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČJL – Český jazyk a literatura

ČP – Člověk a příroda

ČS – Člověk a společnost

ČSP – Člověk a svět práce

ČZ – Člověk a zdraví

DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova

IKT – Informační a komunikační technologie

MJA – Matematika a její aplikace

OSV – Osobnostní a sociální výchova

VDO – Výchova demokratického občana

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VV – Výtvarná výchova


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018