2. stupeň ZŠ: terénní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku terénních ekologických výukových programů.

Terénní programy jsou vytvořeny na základě znalostí získaných z mapování pražských lokalit, která probíhala v rámci různých projektů, například vytváření naučných stezek či tělocvičen v přírodě.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Délka programu je uvedena včetně cesty z místa srazu na lokalitu a zpět. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku terénních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Zachraňme mokřad

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 150 min

Cena: 60 Kč 

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Na Beránku / pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty

Záměr programu: Žáci díky zážitkové pedagogice pochopí význam mokřadu pro krajinu, živočichy i člověka a vlastními silami pomohou mokřadu Na Beránku.

Anotace: Program Zachraňme mokřad probíhá přímo v místě mokřadu zvaného Na Beránku, který je zajímavý např. výskytem vzácných druhů rostlin. Cílem výukového programu je pochopení významu mokřadů v krajině, jejich důležitosti z hlediska biodiverzity, ovlivnění mikro a makroklimatu a koloběhu vody v krajině. Žáci pochopí, proč je důležité mokřady chránit a zjistí, jak na management mokřadního biotopu. Díky aktivizačním hrám poznají život obojživelníků. Nakonec vlastními silami pomohou mokřadu Na Beránku a provedou jeho úklid s úklidovými pomůckami. Nejúspěšnější „úklidová četa“ získá diplom.


Bezobratlí živočichové pražských lesů

Obsah vzhledem k RVP ZV:ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Délka programu: 150 min./ 180 min

Cena: 60 Kč / 65 Kč

Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen

Lokality / S sebou: Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Anotace: Přijďte s žáky do některého z pražských lesů a vyzkoušejte si práci entomologů! Prozkoumáme podrobně život suchozemských bezobratlých živočichů. Potkáme nejen hmyz, ale také pavoukovce, měkkýše, korýše či stonožky. Žáci si vyzkoušejí jejich sběr, lov a určování, budou si všímat typických znaků jednotlivých skupin. Dozvědí se zajímavosti ze života některých druhů. Zjistí, co jsou mimikry, feromony, instinkt. Uvědomí si důležitost bezobratlých živočichů v lesním ekosystému.


Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

mhmp

 ????????????????

 

 


Cesta do hlubin lesoparku Kamýk

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČZ, ČS, ČP, VV, EV, OSV 

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Délka programu: 150 min./ 180 min

Cena: 60 Kč / 65 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Cílkova / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají flóru a faunu lesoparku, porozumí jeho významu pro městské prostředí.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh sledující stezku s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Program probíhá formou průzkumu neznámého lesa. Jednotlivé „vědecké týmy“ postupně sestavují závěrečnou zprávu do pracovního listu. Zpráva vyhodnocuje, k jakým účelům může lesopark ve městě sloužit, jak je důležitý pro člověka a ostatní organismy. Žáci zaznamenávají etapy průzkumu do mapy. Pomocí herních aktivit si uvědomí, jaký vliv má přítomnost zelené plochy na druhovou bohatost, jak les funguje coby estetický prvek a regulátor nepříznivých vlivů lidské činnosti ve městě. V delší verzi se žáci prostřednictvím lovu bezobratlých seznámí s úlohou těchto organismů v ekosystému lesoparku. Zájemci si mohou procvičit své tělo na dřevěných tělocvičných prvcích.


GEKO Za geologií a ekologií do Prokopského údolí

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČZ, ČS, ČP

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Délka programu: 180 min

Cena: 65 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: Smíchovské nádraží – hala před pokladnami nebo vlaková zastávka Praha – Hlubočepy či bus zastávka Nádraží Hlubočepy / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci se seznámí s živou i neživou přírodou Prokopského údolí v Hlubočepích a uvědomí si její důležitost a křehkost.

Anotace: Hlubočepy v Prokopském údolí jsou jedinečným místem, kde se zobrazuje vývoj přírody a člověka za posledních 10.000 let. Žáci pracující ve skupinách se seznámí s jedinečným ekosystémem suchomilných trávníků, který zde přetrvává už od poslední doby ledové. Dozví se, čím je tento ekosystém výjimečný a jak jej chránit. Dále nahlédnou na zdejší skály z pohledu geologa a dozví se o geologických mechanismech, které utváří nynější vzhled krajiny. Zároveň poznají, jak člověk utvářel vzhled tohoto místa během 19. a 20. století a proč jsou těžba a hlavně využití těchto skal pro člověka důležité. Zjistí, co se s krajinou ovlivněnou těžbou děje a jaký je postup pro její obnovu. To vše pojaté formou her a úkolů, kde žáci získávají indicie k vyřešení finálního úkolu zakončeného odměnou.


Jak šel čas třešňovými sady

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena: 60 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram Nad Trojou / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci po absolvování programu vysvětlí pojmy ekosystém a sukcese a popíší rozdíl mezi minulými a současnými funkcemi lokality pro okolí.

Anotace: Ovocné sady na území Troji jsou ideální lokalitou k pozorování toho, jak se ekosystém, původně vytvořený člověkem, může bez jeho zásahu vyvíjet směrem k stavu blízkému přírodě.

Žáci se v ekoprogramu seznámí nejen s pojmem přirozený a umělý ekosystém a sukcese, ale především s trojskými sady jako místem, které mělo v krajině určitou funkci v minulosti jako článek samozásobení člověka potravinami a má svou funkci dnes jako společný domov planých i užitkových rostlin a živočichů. O tom, jakou úlohu bude pro své okolí hrát v budoucnosti, budou diskutovat sami účastníci a dozvědí se, jak bude sad vypadat, pokud se ponechá přirozenému vývoji.


Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČZ, OSV, EV, VMEGS

Délka programu: 150 minut

Cena: 60 Kč

Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: 15. březen – červen

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Šimůnkova / pevná nepromokavá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska

Záměr programu: Žáci poznají životní nároky chráněných obojživelníků, uvědomí si potřebu druhové i územní ochrany.

Anotace: Žáci netradičním způsobem proniknou do základních principů ochrany přírody. Poznají problematiku ochrany vzácných druhů živočichů a rostlin a zakládání chráněných území. Modelovými druhy jsou zde zejména obojživelníci. Žáci se naučí rozeznávat některé druhy této skupiny a dozvědí se zajímavosti o jejich biologii a ekologii. Na základě pozorování přírody v Ďáblickém háji se zamyslí nad důvody, proč se právě zde vyskytují některé druhy chráněných živočichů. Na závěr využijí nabyté znalosti k navržení vhodných opatření, která by pomohla zvýšit počty chráněných živočichů na území Prahy.


Klánovický les z pohledu ochrany přírody

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Klatov / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Anotace: Část klánovického lesa, kde program probíhá, není jen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou. Je ideálním místem, kde se žáci mohou seznámit s českým systémem chráněných území i programem Natura 2000. Žáci pracují převážně ve skupinách. Po celou dobu programu se orientují v turistické mapě, vyzkoušejí si rovněž práci s ortofotomapou. Zábavnou formou poznávají různé typy chráněných území, jejich význam, způsoby značení a pravidla pobytu. Povídají si o významu biocenter a biokoridorů jakožto důležitých prvcích územního systému ekologické stability krajiny. Diskutují o významu vody v krajině, především o různých funkcích rybníků. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, jak komplikovaný je střet cenné přírody a zájmů člověka.


Meandry Kunratického potoka

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci formou badatelské činnosti poznají živé i neživé složky ekosystému lužního a dubohabrového lesa.

Anotace: Trasa programu je lineární, probíhá skrze přírodní památku Údolí Kunratického potoka. Na příkladu Kunratického potoka žáci pochopí, jak vznikají meandry a zamyslí se nad významem meandrů a zamokřených území v krajině. Na základě pozorování porovnají ekosystém lužního a suššího dubohabrového lesa. Prostřednictvím herních aktivit poznávají stromy podle listů a plodů. Sesbírají půdní hmyz, vyzkoušejí si práci s lupou, entomologickou pinzetou a určovacím klíčem. Program se zaměřuje také na lesní půdu – žáci si ověří různé retenční schopnosti (vsakování a propustnost) na několika půdních vzorcích.


Mikrosvět Kunratického lesa

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV         

Délka programu: 135 min./ 180 min.

Cena: 55 Kč / 65 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka bus Petýrkova (delší trasa končí na bus zastávce Zelené domky či IKEM)/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci objeví rozdíl mezi druhovou bohatostí v monokultuře a původním lese, zdokonalí se v práci s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

Anotace: V jednom z největších pražských lesů si žáci vyzkoušejí výzkumnou práci. Prozkoumají místní druhy fauny i flóry a podrobněji se zaměří na bezobratlé. Při jejich sběru se zdokonalí v práci s entomologickými pomůckami. Na základě získaných vzorků se pokusí porovnat druhovou bohatost ve smrkové monokultuře a ve smíšeném lese. Blíže se seznámí s problematikou lýkožrouta a prohlédnou si feromonový lapač. V delší verzi programu si navíc vyzkoušejí lov vodních bezobratlých a pokusí se určit stupeň znečištění Kunratického potoka. Posoudí hodnotu různých částí Kunratického lesa. Delší trasa programu je lineární, spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa, trasa kratší verze začíná a končí na stejném místě.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:


Příroda a historie lesoparku Cibulka

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka tram Poštovka / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci se zdokonalí v orientaci v terénu, prohloubí své přírodovědné znalosti a dovednosti a poznají historii lesoparku Cibulka.

Anotace: Program probíhá v dobře dostupném lesoparku Cibulka, jehož historie sahá až do 14. století. Žáci si zasoutěží v týmech. Budou se orientovat pomocí mapy a kompasu. V průběhu programu budou hledat skryté pokyny a plnit teoretické i praktické úkoly týkající se života v lese. Za splnění úkolů získají indicie, pomocí nichž na konci programu odhalí historii lesoparku Cibulka. Na nejúspěšnější tým čeká překvapení.


Příroda a historie Vyšehradu

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 135 min./ 150 min.

Cena: 55 Kč / 60 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: Rotunda sv. Martina/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají faunu, flóru a historii Vyšehradu. Objasní si význam Vyšehradu pro české národní povědomí.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh vedoucí po náhorní plošině Vyšehradu. Žáci pracují ve skupinách a pomocí aktivizujících metod se dozvídají o důležitých reálných i mytologických postavách spojených s Vyšehradem a poznávají tamní přírodu. Používají pracovní listy, orientují se v mapě, určují dřeviny a ptáky, s nimiž se běžně setkávají ve městě. Na závěr si získané poznatky ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci navíc dozvědí, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jaké jsou možnosti jejich ochrany. U akátu bílého se zamyslí nad výhodami a nevýhodami výsadby nepůvodních dřevin ve městě a zjistí, co je invazní druh.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Příroda pražských parků – vrch Parukářka

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Délka programu: 150 min.

Cena: 60 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany/ propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají živočichy a dřeviny vyskytující se v Praze 3. Zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá a jak člověk ovlivňuje životní prostředí ve městech.

Anotace: Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Žáci pracují ve skupinách. V první části se seznámí s flórou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin hledají a určují zdejší stromy, uvědomí si význam zeleně ve městě a dozví se, co je centrum biodiverzity. V druhé části programu poznají běžné i vzácné obratlovce žijící na Praze 3 a zjistí, které druhy vyžadují ochranu. Zároveň se dozví, co je pohlavní dvojtvárnost. Žákovské skupiny sbírají v průběhu celého programu body, které v závěru vymění za indicie a zjistí, proč se Vrchu svatého Kříže říká Parukářka.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Ptáci pražských lesů

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 / 180 minut

Cena: 60 / 65 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen

Lokality / S sebou: Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních ptáků, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Anotace: Program probíhá v několika pražských lesích a parcích. Žáci pracují především v týmech. Prostřednictvím her se seznámí s běžnými druhy stálých i tažných ptáků a dozvědí se zajímavosti z jejich života. Budeme se věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Žáci si vyzkoušejí poznávání ptačích per a dozvědí se více o této ptačí chloubě. Uvědomí si význam ptáků v lesním ekosystému.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

mhmp????????????????

 

 

 

 

 


 Vodní ekosystém Modřanských tůní

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 150 min.180 min.   

Cena: 60 Kč / 65 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody.

Anotace: Jedná se o modelovou lokalitu, v níž se žáci seznámí s ekosystémem drobných tůní, s nivním a lužním ekosystémem. Pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce vázané na vodní prostředí. Pomocí hydrobiologických pomůcek zkoušejí lov a pomocí klíče určování vodních bezobratlých. Na základě nalezených bioindikátorů stanoví kvalitu vody v tůních. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí. Na závěr si žáci získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci zaměří na dřeviny lužního lesa a jejich význam při povodních. Kvalitu vody v tůních posoudí též podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska).

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:


Zaostřeno na Modřanskou rokli

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/ zastávka bus Sídliště Libuš / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci na základě vlastních pozorování porovnají rostlinná a živočišná společenstva Modřanské rokle na dvou různých místech, zamyslí se nad vlivem člověka na lesní ekosystém.

AnotaceProgram je zaměřen na lesní ekosystém přírodní památky Modřanská rokle. Žáci se vžijí do role badatelů – řeší různé úkoly z oblasti botaniky, zoologie, ekologie a geologické historie rokle. Cestou poznají typické byliny, které právě kvetou, a různé druhy stromů. Věnovat se budou původním, nepůvodním i invazním dřevinám. Na dvou různých místech Libušského potoka odeberou vzorky vody a živočichů a na základě rozboru vyhotoví zprávu o kvalitě ekosystému a vlivu lidského managementu. Aktivity v programu posilují skupinovou práci a komunikaci žáků.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Zimoviště ptáků na Císařském ostrově

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV  

Délka programu: 150 min.

Cena: 60 Kč

Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen, v závislosti na přítomnosti zimujících druhů

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv,propiska, dle možnosti malý dalekohled

Záměr programu: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Anotace: Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků včetně kontroverzního kormorána velkého. Trasa programu začíná v Tróji a pokračuje po břehu Vltavy směrem k přívozu v Podbabě. Program je zaměřen na poznávání běžných i vzácnějších druhů vodních ptáků a nabízí proniknutí do tajů jejich života. Žáci pracují převážně ve skupinách. Dozvědí se, jak jsou různé druhy ptáků adaptovány k životu u vody, všimnou si také jejich pohlavní dvojtvárnosti. Program obsahuje několik aktivizačních her. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí pozorování ptáků stativovým dalekohledem, mohou si přinést i vlastní binokulární dalekohled. Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Seznam použitých zkratek:

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČJL – Český jazyk a literatura

ČP – Člověk a příroda

ČS – Člověk a společnost

ČSP – Člověk a svět práce

ČZ – Člověk a zdraví

DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova

IKT – Informační a komunikační technologie

MJA – Matematika a její aplikace

OSV – Osobnostní a sociální výchova

VDO – Výchova demokratického občana

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VV – Výtvarná výchova


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018