2. – 5. ročník ZŠ: vnitřní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku vnitřních ekologických výukových programů.

Vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Programy probíhají v interiéru školy. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku vnitřních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Duchové z popelnic

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci si z programu odnášejí znalosti o druzích odpadu a obalových materiálech, dovednost správné separace a odpovědný přístup k této problematice.

Anotace: Žáci se v úvodu zúčastní scénky, ve které pomohou hradnímu duchovi a Bílé paní uklidit na hradě odpad po bezohledných turistech. Přemístí se do sběrného dvora, kde se s duchy z popelnic – strážci různých druhů odpadu naučí správně odpad třídit. Poté se žáci seznámí s jednotlivými druhy odpadů pomocí smyslů – se sklem pomocí sluchu, s papírem pomocí zraku, s nebezpečným odpadem pomocí hmatu a s bioodpadem pomocí čichu. V delší verzi se dozvědí, jaké obalové materiály používali pravěcí lidé, středověcí obchodníci a současní spotřebitelé. Navíc poznají životní cyklus jednotlivých obalových materiálů – plastu, papíru, skla a kovů.


Do hlubin rybníka

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Anotace: Programem provází žabák Matěj, který žáky zavede do světa nad i pod vodní hladinou rybníka. Na začátku si společně ujasní, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem. Prostřednictvím her poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. V simulační hře o žabím putování si žáci sami vyzkoušejí být v kůži cestujících obojživelníků a zažijí nebezpečí, kterým je vystavuje jak příroda, tak člověk a lépe tak porozumí pojmu migrace. Jako památku si z programu odnesou vlastní skákací žabku.


Domácí a divoká zvířata

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV, MuV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci se dozvědí, co mají domácí a divoká zvířata společného a v čem se liší. Pochopí, že základní životní potřeby všech živočichů včetně člověka jsou stejné.

Anotace: Nejprve si žáci formou herních aktivit ujasní rozdíly mezi domácím, zdomácnělým, divokým a zdivočelým zvířetem. V druhé části prostřednictvím simulační hry pochopí, že přes všechny rozdíly jsou základní potřeby všech zvířat, ba i lidí, stejné. Pomocí masek se vcítí do pocitů zvířat a ta pak výtvarně ztvární do pracovního listu. Třetí část se zaměřuje nejprve na domácí zvířata, jejich užitek a stručnou historii domestifikace a poté na ekologickou etiku. Žáci jsou postaveni před různé situace lidského zacházení se zvířaty a diskutují o přípustnosti či nepřípustnosti takového jednání. Na závěr si zahrají divadlo se zvířecími a lidskými maskami a vyzkoušejí si, v jakých situacích se mohou zvířata a lidé ocitnout.


Mravenčí stezkou

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci se seznámí se životem lesních mravenců, uvědomí si podobnost s lidskou společností, jejich užitečnost a způsob ochrany.

Anotace: Program začíná motivační hrou „Mravenčí cestička“, založenou na spolupráci. Dále si žáci ujasní, co už vědí o mravencích, a co by ještě chtěli zjistit. První část se věnuje především životu v mraveništi během roku, včetně rozdělení mravenců do kast. Ve druhé části si žáci vyzkoušejí, jak mravenci komunikují a dozvědí se, čím jsou ohroženi a jak je lze chránit. V delší verzi programu si žáci zahrají simulační hru na život v mraveništi a zjistí, jak vypadá mraveniště uvnitř a kdo všechno tam s mravenci žije. Žáci pracují ve skupinách s pracovními listy, které si po skončení programu odnesou.


Tajemství lesa

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.

Anotace: Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky, jejich vzájemné vztahy a provázanost. Žáci si metodou brainstormingu, diskuze, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida, potravní řetězec, stromová patra, monokultura. Dozvědí se o vlastnostech hlavních stromů rostoucích v našem klimatickém pásu. Formou simulační hry si vyzkoušejí, v jakých výškových stupních tyto stromy rostou a jaké druhy lesa vytvářejí. V delší verzi se prostřednictvím simulační hry seznámí s nejdůležitější funkcí stromu. Navíc se seznámí s problémy, které mohou postihnout naše lesy a dozvědí se, jak lze tyto problémy řešit.


Voda nad zlato

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, HV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Anotace: Žáci si zkusí přivolat déšť jako indiáni a pak se společně s lektorem zamýšlejí, proč je voda tak důležitá pro nás a pro všechny živé organismy. V roli kapek vody prožijí koloběh vody na Zemi a seznámí se tak s tajemstvím přeměny jejích skupenství. Koloběh vody si poté žáci vyzkoušejí na modelu krajiny. 4. a 5. ročníky navíc rozliší velký a malý koloběh vody a dozvědí se, jak to je koloběhem vody v ČR. Následně mají žáci prostor sami ve skupinách vymýšlet, jak se dá doma šetřit vodou a kdy se dá pitná voda nahradit vodou dešťovou. U tříhodinové verze se budeme podrobněji zabývat získáváním pitné vody a hospodařením s ní doma a ve škole.

Obrázky:


Seznam použitých zkratek:

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČJL – Český jazyk a literatura

ČJS – Člověk a jeho svět

DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova

HV – Hudební výchova

MuV – Multikulturní výchova

OSV – Osobnostní a sociální výchova

TV – Tělesná výchova

VV – Výtvarná výchova


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018