1. ročník ZŠ: vnitřní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku vnitřních ekologických výukových programů.

Vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Programy probíhají v interiéru školy. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku vnitřních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Duchové z popelnic

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění

Anotace: Žáci jsou účastníky velkého hradního úklidu. Jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Žáci mají následně možnost samostatně třídit jednotlivé druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při tom se seznámí i s méně obvyklými druhy odpadu, jako je například elektroodpad, bioodpad nebo odpad nebezpečný. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušejí téměř všechny smysly – čich, hmat, zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve třídě jako návod, jak správně třídit odpad.
Obrázky:


Do hlubin rybníka

Obsah vzhledem k RVP ZV:  ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab

Anotace: Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Školáci žabkám pomohou a pak se pomocí krátkého vyprávění a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Poté si v roli žabek zkusí projít žabím podchodem a během jednoduché skupinové hry si vyzkouší, jaké to je pomáhat žabkám při pravidelném putování z rybníka do lesa. Na závěr si děti společně s lektorem vyrobí na památku vlastní malý rybníček plný žab.


Domácí a divoká zvířata


Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV, MuV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci se dozvědí základní rozdíly mezi rostlinou a zvířetem a mezi domácím a divokým zvířetem. Pochopí, že všechna zvířata mají stejné základní životní potřeby.

Anotace: Programem provází městská domácí myška Esterka a venkovská polní myška Anička. Na začátku si žáci ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. Sami si zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a dozvědí se, jaký užitek mají lidé z některých domácích zvířat. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybů a zvuků. Poté zažijí v pohybové hře radosti i starosti, se kterými se v průběhu roku setkávají polní myšky. Na závěr si v krátké divadelní scénce s myškami zopakují, jak se liší jejich způsob života ve městě (jako domácímu mazlíčku) a na venkově (jako divoké polní myšce). Zároveň jim myšky ukážou, že je každé dobře tam, odkud pochází. Pak se s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich zvířecí masky, které mohou využít v dalším vyučování.


Mravenčí stezkou

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV 

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Anotace: Žáci se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Společně se pak přemístí nad černobílé plátno zobrazující mraveniště v lese a pokusí se podle něj sestavit barevnou skládačku. Poté se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu. Vyzkoušejí si, co takový mravenec během roku dělá, a formou simulační hry pochopí, jaká panuje v mraveništi hierarchie. V druhé části programu si zkusí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel, nožiček a čichu. Také budou hledat potravu, kterou pak společně odnesou do mraveniště. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě.


Tajemství lesa

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.)

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Anotace: Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Žáci s ním zažijí proces tvoření lesa a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou simulační hry si vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy a do jejich poznávání zapojí své smysly. Žáci si také zopakují, jak se v lese mají chovat. V delší verzi programu se pomocí hmatové aktivity dozvědí, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejpočetnějších lesních zvířat.


Voda nad zlato

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, HV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.)

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Anotace: Programem provází panenka Dešťovka a panáček Kohoutek. Školáci sami pocítí potřebu vody, když si budou hrát na uvadající květiny. Poté si vyzkoušejí na modelu krajiny, jak koluje voda v přírodě. Pochopí rovněž, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích. Sami si zkusí, jaké je to podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravu vody na pitnou si děti ujasní, jak je možné pitnou vodou šetřit a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou.


Seznam použitých zkratek:

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČJL – Český jazyk a literatura

ČJS – Člověk a jeho svět

DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova

HV – Hudební výchova

MuV – Multikulturní výchova

OSV – Osobnostní a sociální výchova

TV – Tělesná výchova

VV – Výtvarná výchova


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018